Image10 Окт 2017

Експертни презентации на инженерите на Адинг по време на 17-ия симпозиум на ДГКМ (Дружеството на строителните конструктори на Македония)

17-ият симпозиум на Дружеството на строителните конструктори на Македония (ДГКМ 2017) се проведе от 4 до 7 октомври 2017 г. в Охрид, Македония. Симпозиумът се съсредоточи върху строително - инженерните въпроси, като се акцентира особено върху поведението на строителните конструкции при случайни въздействия и природни бедствия като: земетресения, изключително високи и ниски температури, пожари, ветрове, експлозии, наводнения, лавини, свлачища, свличане на земята и др.


Освен основната тема бяха представени и други теми, като: теоретични и експериментални анализи на конструкции; Съвременни методи за проектиране на конструкции; Еврокодове и национални приложения; Съвременни техники за изпълнение на конструкции; Съвременни материали и технологии, предпоставка за устойчиво развитие; Поверителност, стабилност и издръжливост на конструкциите; Изследване, поддръжка, укрепване и възстановяване на конструкции; Инфраструктурни обекти, както и други теми, свързани със строителното конструктивно инженерство.


Нашите инженери бяха представени с две експертни презентации на тема:

- „Механично поведение на подсилена зидария с използване на готов хоросан за префугиране" от инж. Боян Дамчевски и

- „Анализ на влиянието на свойствата на бетона и свързващите средства върху връзката стар – нов бетон /експериментално тестване и световен опит/" на инж. Никола Узунов