Адингпокс - К

Трокомпонентен епоксиден кит без растворувачи кој се применува за исполнување на фуги кај киселоотпорни керамички плочки во хемиски агресивни средини. Се користи и како материјал за конструктивна санација на бетонски и армиранобетонски елементи (греди, столбови, платна и сл.).

Останати производи од оваа палета
Image
Битек - А
Image
Адингакрил
Image
Фугофил