PLAMMAL S

Përzierje njëkomponente elastike pastoze. Përdoret për mbrojtje kundër zjarit të kabllove elektrike , përkatësishtë pengimi i zgjerimit të zjarit nëpërmjet kabllove elektrike dhe instalacioneve. Trashësia e thatë e lyerjes duhet të jetë 4 mm.

Produktet e tjera në këtë varg