ISO Стандарди

certifikati

Адинг АД  ги поседува следните сертификати согласно  ISO стандардите:

1.  ISO 9001 менаџмент со квалитет:

- за ISO  9001:2008 со важност  од   13. 05. 2015.год.  до 12.05.2018. год.

- за ISO  9001:2008 со важност  од   13. 05. 2012.год.  до 12.05.2015. год.

- за ISO  9001:2008 со важност  од   26. 05. 2010.год.  до 12.05.2012. год.

- за ISO  9001:2000 со важност  од   13. 05. 2009.год.  до 15.11.2010. год.

- за ISO  9001:2000 со важност  од   13. 05. 2006.год.  до 12.05. 2009.год.

- за ISO  9001:2000 со важност  од   13. 05. 2003.год.  до 13.05. 2006.год.

- за ISO  9001:1994 со важност  од   01. 03. 2000.год.  до 13.05. 2003.год.

- за ISO  9002:1994 со важност  од   26. 05. 1998.год. до  01.03. 2000.год. 

sertifikat_9001_2008.pdf

 

2.  ISO  14001  менаџмент со животна  средина:

-  за  ISO  14001:2004 со важност  од 15. 03. 2015.год.  до 14. 03. 2018.год.

-  за  ISO  14001:2004 со важност од  15. 03. 2012.год.  до 15. 03. 2015.год.

-  за  ISO  14001:2004 со важност  од 15. 03. 2009.год.  до 15. 03. 2012.год.

-  за  ISO  14001:2004 со важност  од 15. 03. 2006.год.  до 15. 03. 2009.год.

Сите процеси на сертификација и ресертификација беа извршени од страна  на SGS Yarsley Certification Services LTD, United Kindgom.

     iso14000_2004.pdf

Политика на квалитет

 

АДИНГ АД Системот за менаџмент со квалитет го имплементира уште во 1998год. Долгогодишното успешно управување, планирање, контролирање и обезбедување на квалитет со постојано подобрување на задоволството и довербата на заинтересираните страни, овозможи компанијата да го завземе лидерското место меѓу глобалната конкуренција и докажа дека е компанија способна да произведе квалитетни производи и дава квалитетни услуги. 
 
Највисокото раководство на АДИНГ АД ја преиспита и дефинира Политиката за квалитет согласно новите барања на стандардот ISO 9001:2008 со разбирлива визија, недвосмислена мисија и стратегија за нивно остварување со единствена цел за постојано подобрување на барањата и задоволството на корисниците, унапредување на квалитетот на производите, примена и спроведување на пропишаните важечки законски барања, стандарди и други акти, освојување на нови производи, нови пазари, воведување на нови технилогии, нови информациони системи и стручно компетентно усовршување на вработените. Највисокото раководство е одговорно за доследно спроведување на целите зацртани во Политиката за квалитет и нејзина реализација со вклучување на сите вработени во АДИНГ АД.
 
Политиката за квалитет периодично се преиспитува и усовршува од страна на највисокото раководство согласно барањата на меѓународниот стандар ISO 9001:2008.
politika_kvaliteta.pdf   

Изјава за политика за заштита за животната средина

 

           Системот за квалитетно работење на  нашата Компанија подразбира единствен Систем на менаџмент поставен према барањата на  ISO стандардите  9001:2000 и  14001:2004. Тоа го изразуваме со Политиката за квалитет и Политиката за заштита на животна средина.
 
            Со Политиката за заштита на животна средина  се запознаени сите заинтересирани страни; како вработените во Компанијата така и добавувачите и потрошувачите. Компанијата работи еколошки  и се грижи  како за своите вработени  така и за опкружувањето, со што најдобро допринесува  во зачувувањето на животната средина и нејзините медиуми од штетните влијанија при обавување на секојдневните активности  во технолошките процеси.
 
            Во Политиката за заштита на животна средина всушност се преточени сите барања на стандардот ISO 14001:2004 кои целосно ги практикуваме и така го одржуваме Системот за менаџмент со животна средина потврден со сертификат од сертификационата куќа SGS.
izjava_za_politika_za_zastita_za_zivotnata_sredina.pdf   

А - Дозвола за усогласување со оперативен план

 

           На 13.01.2014 АДИНГ доби А - дозвола за усогласување со оперативен план издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање на Р.Македонија. Добивањето на А - интегрирана еколошка дозвола е резултат на усовршувањето и модернизацијата на производството, како и примената на строгите еколошки стандарди што се компатибилни со стандардите на Европската Унија.

Izjava_za_A-dozvola_od_MZSPP.pdf   Nacrt_A-dozvola_Ading.pdf

Акредитација GS1

 

           АДИНГ АД Скопје е долгогодишна членка на GS1 Македонија и од 31.12.2009 има обезбедено акредитација за користење на доделениот GS1 компаниски префикс - единствен матичен GS` број за баркодирање на производите и услугите. Акредитација е продолжена за периодот од 31.12.2015 до 31.12.2016 година.

GS1-2016.pdf