Стручно советување ПОДЕКС 2016

На овој стручниот собир од областа на рударството беа разменети идеи за разрешување на актуелните проблеми како и совети за понатамошен развој  на рударско геолошката дејност во Македонија и регионот. 
 
Нашите инженери имаа техничка презентација во која ја презентираа компанијата,  и производната програма со особен акцент на адитивите кои се користат за стабилизација на косини и торкретирање на бетони, материјалите за санација и заштита на бетонски конструкции во согласност со ЕН 1504, материјали за инјектирање на анкери како и фолии и мембрани за хидроизолации, геотехника и заштита од хемиска агрсија.
 
Беа презентирани и материјалите за инјектирање од TPH Хамбург чии застапник е Бизнис Центар Адинг. 
Подолу неколку фотографии од настанот: 
 
 
 
 
 
 

Останати актуелности