АДИНГ на симпозиум на ДКГС 2016

Адинг беше дел од спонзорите на овој настан, а нашите инженери се претставија и со свои трудови и истражувања.
 
Со постер презентација на инж. Иванчо Симоновски беше претставен трудот „Санација на продор на вода на објект тунел Будош , Никшич, Црна Гора“, а беа презентирани и резултати од серија на експериментални и практични истражувања на инж. Никола Узунов и инж. Диме Јанчев, во рамките на темата  - „Трајност на бетон изложен на дејство на вода, атмосферски влијанија и хемиска агресија“.
 
 
 
 

Останати актуелности