Upravljanje

UPRAVLJANJE JE ORGANIZOVANO PO DVOSTEPENOM SISTEMU.
Upravljanje se ostvaruje preko organa društva:
• Skupština akcionara
• Nadzorni odbor
• Upravni odbor
Svaki od ovih organa je u potpunosti nezavistan sa strogo razgraničenim nadležnostima.
Članstvo u njima je u saglasnosti sa važećim zakonskim propisima.

Upravni odbor

Image

Dončev Blagoja

dipl.ing.građ. CV

Predsednik Upravnog odbora i Generalni direktor društva

Image

Filiposki Petre

dipl.ing.teh. CV

Član Upravnog odbora

Image

Petrovski Zoran

dipl.ing.arh. CV

Zamenik predsednika Upravnog odbora i zamenik generalnog direktora

Image

Dončeva Rajatoska Vanja

dipl.ing.arh. CV

Član Upravnog odbora i zamenik generalnog direktora Ading AD, Skopje i upravnik Biro Proekt Dooel, Skopje

Image

Karatukov Dončo

dipl.ing.arh. CV

Član Upravnog odbora i pomoćnik generalnog direktora