Image

Белев Александър

дипл. град. инж. CV

Директор за регион и Директор на Бизнис Центар Адинг