Сертификати за качество на продуктите

Image

Съгласно Приложение III от Регламент (ЕС) №. 305/2011 голяма част от продуктите на производствената програма на АДИНГ България ЕООД притежават EN Сертификати за фабричен производствен контрол, а с това и правото на сертифицираните продукти да се постави маркировка CE.
С тези сертификати се потвърждава, че с фабричен производствен контрол сертифицираните продукти са в съответствие с изискванията на следващите европейски норми:

ЕN 934-2:2009 +A1:2012

Добавки за бетон, мазилка и инжекционна смес
- Част 2: Добавки за бетон - Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

PDF CERTIFICATE

 PDF CERTIFICATE

EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005 и EN 1504-4:2004

EN 1504-2: 2004 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции

- Част 2: Системи за предпазване на повърхността на бетона
- Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието

ЕN 1504-3: 2005 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции

- Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи
- Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието

ЕN 1504-4: 2004 Продукти и системи за предпазване и ремонт на бетонни конструкции

- Част 4: Конструктивно свързване
- Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието

PDF CERTIFICATE

CE сертификат маркировката позволява безпрепятствен пласмент на продуктите на единния пазар на държавите-членки на ЕФТА и на Европейския съюз.