Detalet
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Image DoP - EN 1504-2
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

Hidromal elastifikator

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two component, semi-elastic waterproofing based on cement and polymer.

Food 1
Производ

Hidromal fleks 1K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Elastic waterproofing for parts of the buildings exposed to positive and negative hydrostatic pressure, for executing internal and external waterproofing of underground concrete structures, wall and floor waterproofing in basements, pools, technical and drinking water reservoirs, ducts, balconies, flat roofs terraces, toilettes, baths, kitchens and similar. Also it is used for waterproofing parts of buildings, where it can remain unprotected from atmospheric influences for longer period of time

Food 1
Производ

ADING SHIRIT BUTILI

Image Të dhëna teknike
Опис

Shirit vetëngjitës me filc poliesteri për ngjitjen e nyjeve kritike gjatë hidroizolimit.

Food 1
Производ

Hidromal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROKOL

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse me kualitet të lartë për ndërtim në bazë çimento polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në kushte të brendshme (kuzhina, korridore, sallone etj.)

Food 1
Производ

HIDROKOL S

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës njëkomponent ujë mos lëshues në bazë çimentoje. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në banjat, pishinat, tarracave, shatrivanet.

Food 1
Производ

HIDROKOL SP

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent ne kualitet të lartë, ujë mos lëshuese në bazë çimento dhe polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave për qeramikë sipas principit plakë mbi plakë.

Food 1
Производ

HIDROKOL Z

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse për ndërtim njëkomponente ujëizoluse. Përdoret për vendosjen e elementave siporeks, elemente prej gaz beton dhe elemente nga materiale të tjera të lehta. Gjithashtu përdoret për ngjitjen e gipskarton pllakave në muret dhe dyshemet.

Food 1
Производ

STIROKOL P

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent me kualitet të lartë në bazë çimento polimerie. Përdoret për punim të fasadave termike për ngjitje të pllakave prej Stiropor dhe Polistiren të ekstraduar si dhe gletë masë për rrafshim e të njëjtës.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1T

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse epokside dy komponent. Përdo-ret në ndërtimin për ngjitjen e materialeve të ndërtimit ku është e nevojshme atëhezion i lantë lartë dhe ngjitje të materialeve të ndërtimit të ndryshme.

Food 1
Производ

Hidrokol të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës një-komponentësh për pllaka, i prodhuar në bazë çimentoje. Për ngjitje të pllakave qeramike për mure, për përdorim të brendshëm: holle, hapësire për të jetuar, hapësira afariste dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

Hidrokol S të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës një-komponentësh për pllaka, i pa depërtueshëm ndaj ujit, i prodhuar në bazë çimentoje. Për ngjitje të pllakave qeramike për dysheme dhe mure, për përdorim të jashtëm, si dhe për pozita të cilat janë të ekspozuara në lagështi dhe ujë: nyje sanitare, banjo, pishina, tarraca, shatërvanë dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

Hidrokol SP të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës i papërshkueshëm nga uji i pllakave, i bërë në bazë të çimentos. Përdoret për ngjitje të pllakave qeramike sipas parimit “pllakë mbi pllakë”, të pllakave për dysheme dhe atyre për mure (të gurit, granitit, mermerit, pllaka qelqi-qeramike për pishina), të ekspozuara në ndikime të jashtme, si dhe në pozita të cilat janë të ekspozuara në lagështi dhe ujë, te nyjet sanitare, banjo, pishina, tarraca, shatërvanë e ngjashëm. Hidrokol SP të bardhë eshte e pershtatshme per vendosjen e pllakave ne

Food 1
Производ

Ading betokontakt

Image Të dhëna teknike
Опис

Ading Betokontakt është një nënshtresë(primer) dhe stabilizues i nënshtresave për sipërfaqe të dobëta poroze dhe të lëmuara, për të përmirësuar dhe barazuar porozitetin e sipërfaqeve të betonit, për të siguruar vrazhdësi të sipërfaqeve të lëmuara, si dhe për të arritur një lidhje më të mirë midis nënshtresës bazike dhe shtresës së re. Përdoret para suvatimit me llaç klasik ose mekanik, të gipsit, çimentos ose llaç të zgjatur ose gjatë ngjitjes me ngjitës në bazë çimentoje.

Food 1
Производ

Fugofil

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë rezistente ndaj ujit për fugim me bazë pimentoje. Përdoret për mbushjen e fugave tek pllakat qeramike, të mermerit, prej guri dhe betoni.

Food 1
Производ

Stirokol

Опис

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Plastifikues për beton dhe llaç. Përdoret në ndërtesa të larta për beton të pompuar dhe klasik. Përputhet me EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for formation of air micro-pores in concrete and cement mortar which makes it resistant to ice and salts.It is used for concreting of:airport runways, concrete road surfaces, curbs, drain channels, etc.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Kompleksing S

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar, for prevention of segregation and separation of water from concrete „concrete bleeding"

Food 1
Производ

Ingunit TS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Preparation of Sprayed concrete - Shotcrete for construction of primary lining in tunneling (wet shotcrete treatment), stabilization of slopes, mining etc; Preparation of sprayed reparation mortar used for reparation of concrete elements with curved and irregular forms, such as domes, etc.

Food 1
Производ

Usporuvac D2SH

Опис

Food 1
Производ

Intenzifikator

Опис

Grinding aid used for improving cement milling (grinding) with the effect of enhancing early strength development and increasing ultimate strength properties.

Food 1
Производ

Poromel U

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Mortar admixture with combined action – plasticiser and air entraining admixture. It is used for production of rendering compounds.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

Hidrofob Kristal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar with double effect, construction of concrete with hydrophobic properties in contact with water or increased humidity forms crystals in the cracks and micro-pores of concrete in order to stop future water leaks and water content elimination. Corrosion inhibitor for steel reinforcement. In compliance with: EN 934-2: T9

Food 1
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Image DoP - EN 1504-2
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

Hidromal elastifikator

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two component, semi-elastic waterproofing based on cement and polymer.

Food 1
Производ

Hidromal fleks 1K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Elastic waterproofing for parts of the buildings exposed to positive and negative hydrostatic pressure, for executing internal and external waterproofing of underground concrete structures, wall and floor waterproofing in basements, pools, technical and drinking water reservoirs, ducts, balconies, flat roofs terraces, toilettes, baths, kitchens and similar. Also it is used for waterproofing parts of buildings, where it can remain unprotected from atmospheric influences for longer period of time

Food 1
Производ

ADING SHIRIT BUTILI

Image Të dhëna teknike
Опис

Shirit vetëngjitës me filc poliesteri për ngjitjen e nyjeve kritike gjatë hidroizolimit.

Food 1
Производ

Hidromal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROKOL

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse me kualitet të lartë për ndërtim në bazë çimento polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në kushte të brendshme (kuzhina, korridore, sallone etj.)

Food 1
Производ

HIDROKOL S

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës njëkomponent ujë mos lëshues në bazë çimentoje. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në banjat, pishinat, tarracave, shatrivanet.

Food 1
Производ

HIDROKOL SP

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent ne kualitet të lartë, ujë mos lëshuese në bazë çimento dhe polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave për qeramikë sipas principit plakë mbi plakë.

Food 1
Производ

HIDROKOL Z

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse për ndërtim njëkomponente ujëizoluse. Përdoret për vendosjen e elementave siporeks, elemente prej gaz beton dhe elemente nga materiale të tjera të lehta. Gjithashtu përdoret për ngjitjen e gipskarton pllakave në muret dhe dyshemet.

Food 1
Производ

STIROKOL P

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent me kualitet të lartë në bazë çimento polimerie. Përdoret për punim të fasadave termike për ngjitje të pllakave prej Stiropor dhe Polistiren të ekstraduar si dhe gletë masë për rrafshim e të njëjtës.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1T

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse epokside dy komponent. Përdo-ret në ndërtimin për ngjitjen e materialeve të ndërtimit ku është e nevojshme atëhezion i lantë lartë dhe ngjitje të materialeve të ndërtimit të ndryshme.

Food 1
Производ

Hidrokol të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës një-komponentësh për pllaka, i prodhuar në bazë çimentoje. Për ngjitje të pllakave qeramike për mure, për përdorim të brendshëm: holle, hapësire për të jetuar, hapësira afariste dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

Hidrokol S të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës një-komponentësh për pllaka, i pa depërtueshëm ndaj ujit, i prodhuar në bazë çimentoje. Për ngjitje të pllakave qeramike për dysheme dhe mure, për përdorim të jashtëm, si dhe për pozita të cilat janë të ekspozuara në lagështi dhe ujë: nyje sanitare, banjo, pishina, tarraca, shatërvanë dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

Hidrokol SP të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës i papërshkueshëm nga uji i pllakave, i bërë në bazë të çimentos. Përdoret për ngjitje të pllakave qeramike sipas parimit “pllakë mbi pllakë”, të pllakave për dysheme dhe atyre për mure (të gurit, granitit, mermerit, pllaka qelqi-qeramike për pishina), të ekspozuara në ndikime të jashtme, si dhe në pozita të cilat janë të ekspozuara në lagështi dhe ujë, te nyjet sanitare, banjo, pishina, tarraca, shatërvanë e ngjashëm. Hidrokol SP të bardhë eshte e pershtatshme per vendosjen e pllakave ne

Food 1
Производ

Ading betokontakt

Image Të dhëna teknike
Опис

Ading Betokontakt është një nënshtresë(primer) dhe stabilizues i nënshtresave për sipërfaqe të dobëta poroze dhe të lëmuara, për të përmirësuar dhe barazuar porozitetin e sipërfaqeve të betonit, për të siguruar vrazhdësi të sipërfaqeve të lëmuara, si dhe për të arritur një lidhje më të mirë midis nënshtresës bazike dhe shtresës së re. Përdoret para suvatimit me llaç klasik ose mekanik, të gipsit, çimentos ose llaç të zgjatur ose gjatë ngjitjes me ngjitës në bazë çimentoje.

Food 1
Производ

Fugofil

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë rezistente ndaj ujit për fugim me bazë pimentoje. Përdoret për mbushjen e fugave tek pllakat qeramike, të mermerit, prej guri dhe betoni.

Food 1
Производ

Stirokol

Опис

Food 1
Производ

ADINGKOLOR

Image Të dhëna teknike
Опис

Bojë gjysëmdisperze e përpunuar mbi bazën e disperzave ujor. Përdoret për përpunim final të mureve të brendëshme dh sipërfaqeve të tavaneve.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR F

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën të disperzave akrilate ujore. Përdoret për përpunimet dekoruse përfundimtare të sipërfaqeve (fasadave) të jashtme. Si bazë përdoret Adingkolor-F baza.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RB

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Bojë e prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretës. Përdoret për punë dekorative përfundimtare për sipërfaqet prej betoni, betona të armuar ose sipëfaqe të suvatuara tek pishinat e notit, shatrivaneve dhe pishinave për rruajtjen e peshkut.

Food 1
Производ

ADINGFAS Z

Опис

LIaç dekorativ me strukturë valore. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Hidrofas Grund.

Food 1
Производ

HIDROFAS Z

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Llaç dekorativ për struktur jo të rregulltë i përbërë mbi bazën e emulzioneve akrilate. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Hidrofas Grund.

Food 1
Производ

PRAJMER V

Image Të dhëna teknike
Опис

Para-aplikim për lyerje të sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme para aplikimit të dekorimeve dhe aplikimeve mbrojtëse në bazë të disperzioneve të ujit, maltereve, përbërjeve për nivelim, ngjitëse dhe sisteme të dyshemesë. Përdoret në sipërfaqe nga betoni, asfalt malteri, gips-kartoni, guri, tulla, aplikimeve të vjetra e ngjashëm.

Food 1
Производ

Adingfas

Image Të dhëna teknike
Опис

Mineral-based decorative render with uniform structure (polymer cement-based).It is used for decorative and protective finishing of concrete, rendered, skim coated internal and external wall surfaces or for finishing of facade thermal insulation systems. Hidrofas Grund is used as a substrate.

Food 1
Производ

Hidrofas

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë (1)
Image Deklaratë për vetitë (1,5)
Image Deklaratë për vetitë (2)
Опис

Acrylate emulsion-based decorative mortar with coarse grained structure. It is used for decorative and protective finishing of concrete, rendered, skim coated internal and external wall surfaces or for finishing of facade thermal insulation systems. Hidrofas Grund is used as a substrate.

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Plastifikues për beton dhe llaç. Përdoret në ndërtesa të larta për beton të pompuar dhe klasik. Përputhet me EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for formation of air micro-pores in concrete and cement mortar which makes it resistant to ice and salts.It is used for concreting of:airport runways, concrete road surfaces, curbs, drain channels, etc.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Kompleksing S

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar, for prevention of segregation and separation of water from concrete „concrete bleeding"

Food 1
Производ

Ingunit TS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Preparation of Sprayed concrete - Shotcrete for construction of primary lining in tunneling (wet shotcrete treatment), stabilization of slopes, mining etc; Preparation of sprayed reparation mortar used for reparation of concrete elements with curved and irregular forms, such as domes, etc.

Food 1
Производ

Usporuvac D2SH

Опис

Food 1
Производ

Intenzifikator

Опис

Grinding aid used for improving cement milling (grinding) with the effect of enhancing early strength development and increasing ultimate strength properties.

Food 1
Производ

Poromel U

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Mortar admixture with combined action – plasticiser and air entraining admixture. It is used for production of rendering compounds.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

Hidrofob Kristal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar with double effect, construction of concrete with hydrophobic properties in contact with water or increased humidity forms crystals in the cracks and micro-pores of concrete in order to stop future water leaks and water content elimination. Corrosion inhibitor for steel reinforcement. In compliance with: EN 934-2: T9

Food 1
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Image DoP - EN 1504-2
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

Hidromal elastifikator

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two component, semi-elastic waterproofing based on cement and polymer.

Food 1
Производ

Hidromal fleks 1K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Elastic waterproofing for parts of the buildings exposed to positive and negative hydrostatic pressure, for executing internal and external waterproofing of underground concrete structures, wall and floor waterproofing in basements, pools, technical and drinking water reservoirs, ducts, balconies, flat roofs terraces, toilettes, baths, kitchens and similar. Also it is used for waterproofing parts of buildings, where it can remain unprotected from atmospheric influences for longer period of time

Food 1
Производ

ADING SHIRIT BUTILI

Image Të dhëna teknike
Опис

Shirit vetëngjitës me filc poliesteri për ngjitjen e nyjeve kritike gjatë hidroizolimit.

Food 1
Производ

Hidromal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Plastifikues për beton dhe llaç. Përdoret në ndërtesa të larta për beton të pompuar dhe klasik. Përputhet me EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for formation of air micro-pores in concrete and cement mortar which makes it resistant to ice and salts.It is used for concreting of:airport runways, concrete road surfaces, curbs, drain channels, etc.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Kompleksing S

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar, for prevention of segregation and separation of water from concrete „concrete bleeding"

Food 1
Производ

Ingunit TS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Preparation of Sprayed concrete - Shotcrete for construction of primary lining in tunneling (wet shotcrete treatment), stabilization of slopes, mining etc; Preparation of sprayed reparation mortar used for reparation of concrete elements with curved and irregular forms, such as domes, etc.

Food 1
Производ

Usporuvac D2SH

Опис

Food 1
Производ

Intenzifikator

Опис

Grinding aid used for improving cement milling (grinding) with the effect of enhancing early strength development and increasing ultimate strength properties.

Food 1
Производ

Poromel U

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Mortar admixture with combined action – plasticiser and air entraining admixture. It is used for production of rendering compounds.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

Hidrofob Kristal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar with double effect, construction of concrete with hydrophobic properties in contact with water or increased humidity forms crystals in the cracks and micro-pores of concrete in order to stop future water leaks and water content elimination. Corrosion inhibitor for steel reinforcement. In compliance with: EN 934-2: T9

Food 1
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Image DoP - EN 1504-2
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

Hidromal elastifikator

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two component, semi-elastic waterproofing based on cement and polymer.

Food 1
Производ

Hidromal fleks 1K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Elastic waterproofing for parts of the buildings exposed to positive and negative hydrostatic pressure, for executing internal and external waterproofing of underground concrete structures, wall and floor waterproofing in basements, pools, technical and drinking water reservoirs, ducts, balconies, flat roofs terraces, toilettes, baths, kitchens and similar. Also it is used for waterproofing parts of buildings, where it can remain unprotected from atmospheric influences for longer period of time

Food 1
Производ

ADING SHIRIT BUTILI

Image Të dhëna teknike
Опис

Shirit vetëngjitës me filc poliesteri për ngjitjen e nyjeve kritike gjatë hidroizolimit.

Food 1
Производ

Hidromal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Plastifikues për beton dhe llaç. Përdoret në ndërtesa të larta për beton të pompuar dhe klasik. Përputhet me EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for formation of air micro-pores in concrete and cement mortar which makes it resistant to ice and salts.It is used for concreting of:airport runways, concrete road surfaces, curbs, drain channels, etc.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Kompleksing S

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar, for prevention of segregation and separation of water from concrete „concrete bleeding"

Food 1
Производ

Ingunit TS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Preparation of Sprayed concrete - Shotcrete for construction of primary lining in tunneling (wet shotcrete treatment), stabilization of slopes, mining etc; Preparation of sprayed reparation mortar used for reparation of concrete elements with curved and irregular forms, such as domes, etc.

Food 1
Производ

Usporuvac D2SH

Опис

Food 1
Производ

Intenzifikator

Опис

Grinding aid used for improving cement milling (grinding) with the effect of enhancing early strength development and increasing ultimate strength properties.

Food 1
Производ

Poromel U

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Mortar admixture with combined action – plasticiser and air entraining admixture. It is used for production of rendering compounds.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

Hidrofob Kristal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar with double effect, construction of concrete with hydrophobic properties in contact with water or increased humidity forms crystals in the cracks and micro-pores of concrete in order to stop future water leaks and water content elimination. Corrosion inhibitor for steel reinforcement. In compliance with: EN 934-2: T9

Food 1
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Image DoP - EN 1504-2
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

Hidromal elastifikator

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two component, semi-elastic waterproofing based on cement and polymer.

Food 1
Производ

Hidromal fleks 1K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Elastic waterproofing for parts of the buildings exposed to positive and negative hydrostatic pressure, for executing internal and external waterproofing of underground concrete structures, wall and floor waterproofing in basements, pools, technical and drinking water reservoirs, ducts, balconies, flat roofs terraces, toilettes, baths, kitchens and similar. Also it is used for waterproofing parts of buildings, where it can remain unprotected from atmospheric influences for longer period of time

Food 1
Производ

ADING SHIRIT BUTILI

Image Të dhëna teknike
Опис

Shirit vetëngjitës me filc poliesteri për ngjitjen e nyjeve kritike gjatë hidroizolimit.

Food 1
Производ

Hidromal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGPOKS TER

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two component epoxy coating for surface protection of concrete and steel surfaces exposed to mechanical and chemical influence.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN E

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje dykomponente në bazë epokside. Përdoret për mbrojtje korozive të sipërfaqeve prej çeliku që janë nën agresionit kimik.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN BB

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përbërje njëkomponente me ngjyrë në bazë akrilate. Përdoret për mbrojtje nga korrozioni të konstruksioneve të reja, të vjetra ose të riparuara nga betoni dhe beton me armaturë si që janë urat, depo të drithit, tunelet, muret mbështetëse, oxhaqet, elementet e fasadës.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN BR

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Aplikim antikorroziv me ngjyrë, për mbrojtje të sipërfaqeve nga betoni i prodhuar në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Rekomandohet tek konstruksionet të cilat janë të shfaqura ndaj ndikimeve atmosferike, akull, kripë, si dhe agresion i vogël kimik: ura nga betoni me armaturë, mure mbështetëse, fasada, objekte të limanit dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

DEKOSIL

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Aplikim transparent me kualitet të lartë në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Përdoret për impregnim të mbrojtjes përfundimtare të sipërfaqeve të betonit me Deko beton, si dhe për sipërfaqe tjera të betonit, që të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Sipërfaqet e betonit të përpunuara me Deko stil, marrin nuanca më të errëta si dhe shkëlqim të vogël.

Food 1
Производ

FASIL V

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Mjet silikoni një komponent, pa hollues, për mbushje rezistente ndaj ujit

Food 1
Производ

Dekosil V

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Product for impregnation, curing and protection of new and old concrete surfaces. It is used as a product for curing and protection of fresh concrete surfaces made of polished or stamped concrete, natural stone surfaces, concrete elements – concrete pipes, concrete paving elements, pavement curbs, old concrete surfaces, concrete slabs.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1B

Image Të dhëna teknike
Image Karta standard
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Epoxy coating for protection and decoration of final concrete surfaces in: laboratories, warehouses, garages, parking lot levels, food industry, hospitals, schools, shopping malls, tunnels.

Food 1
Производ

Adingpoks akva 1B

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two-component water based epoxy coating for protection of concrete surfaces exposed to mechanical and chemical aggression. Compliant to EN 1504-2: 1.3(С); 2.2(С); 5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

Food 1
Производ

Fasil

Image Të dhëna teknike
Опис

Used for hydrophobic impregnation of outdoor or indoor porous surfaces on materials such as: natural stone,bricks,roof tiles,precast concrete elements,gypsum board et seq.

Food 1
Производ

Dekosil Plus

Image Technical leaflet
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Transparent methacrylate based coating (lacquer) for impregnation of cement substrates and stone. It is used as lacquer that impregnates and improves the physical resistance of cement substrates and stone. As final coating for concrete substrates with closed final structure like Poding K or stamped concrete, that are not exposed to atmospheric influence and for concrete substrates with closed final structure or stamped concrete, that are exposed to atmospheric influence, exposed to moisture, low

Food 1
Detalet
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Image DoP - EN 1504-2
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

Hidromal elastifikator

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two component, semi-elastic waterproofing based on cement and polymer.

Food 1
Производ

Hidromal fleks 1K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Elastic waterproofing for parts of the buildings exposed to positive and negative hydrostatic pressure, for executing internal and external waterproofing of underground concrete structures, wall and floor waterproofing in basements, pools, technical and drinking water reservoirs, ducts, balconies, flat roofs terraces, toilettes, baths, kitchens and similar. Also it is used for waterproofing parts of buildings, where it can remain unprotected from atmospheric influences for longer period of time

Food 1
Производ

ADING SHIRIT BUTILI

Image Të dhëna teknike
Опис

Shirit vetëngjitës me filc poliesteri për ngjitjen e nyjeve kritike gjatë hidroizolimit.

Food 1
Производ

Hidromal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROKOL

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse me kualitet të lartë për ndërtim në bazë çimento polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në kushte të brendshme (kuzhina, korridore, sallone etj.)

Food 1
Производ

HIDROKOL S

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës njëkomponent ujë mos lëshues në bazë çimentoje. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në banjat, pishinat, tarracave, shatrivanet.

Food 1
Производ

HIDROKOL SP

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent ne kualitet të lartë, ujë mos lëshuese në bazë çimento dhe polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave për qeramikë sipas principit plakë mbi plakë.

Food 1
Производ

HIDROKOL Z

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse për ndërtim njëkomponente ujëizoluse. Përdoret për vendosjen e elementave siporeks, elemente prej gaz beton dhe elemente nga materiale të tjera të lehta. Gjithashtu përdoret për ngjitjen e gipskarton pllakave në muret dhe dyshemet.

Food 1
Производ

STIROKOL P

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent me kualitet të lartë në bazë çimento polimerie. Përdoret për punim të fasadave termike për ngjitje të pllakave prej Stiropor dhe Polistiren të ekstraduar si dhe gletë masë për rrafshim e të njëjtës.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1T

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitëse epokside dy komponent. Përdo-ret në ndërtimin për ngjitjen e materialeve të ndërtimit ku është e nevojshme atëhezion i lantë lartë dhe ngjitje të materialeve të ndërtimit të ndryshme.

Food 1
Производ

Hidrokol të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës një-komponentësh për pllaka, i prodhuar në bazë çimentoje. Për ngjitje të pllakave qeramike për mure, për përdorim të brendshëm: holle, hapësire për të jetuar, hapësira afariste dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

Hidrokol S të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës një-komponentësh për pllaka, i pa depërtueshëm ndaj ujit, i prodhuar në bazë çimentoje. Për ngjitje të pllakave qeramike për dysheme dhe mure, për përdorim të jashtëm, si dhe për pozita të cilat janë të ekspozuara në lagështi dhe ujë: nyje sanitare, banjo, pishina, tarraca, shatërvanë dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

Hidrokol SP të bardhë

Image Të dhëna teknike
Опис

Ngjitës i papërshkueshëm nga uji i pllakave, i bërë në bazë të çimentos. Përdoret për ngjitje të pllakave qeramike sipas parimit “pllakë mbi pllakë”, të pllakave për dysheme dhe atyre për mure (të gurit, granitit, mermerit, pllaka qelqi-qeramike për pishina), të ekspozuara në ndikime të jashtme, si dhe në pozita të cilat janë të ekspozuara në lagështi dhe ujë, te nyjet sanitare, banjo, pishina, tarraca, shatërvanë e ngjashëm. Hidrokol SP të bardhë eshte e pershtatshme per vendosjen e pllakave ne

Food 1
Производ

Ading betokontakt

Image Të dhëna teknike
Опис

Ading Betokontakt është një nënshtresë(primer) dhe stabilizues i nënshtresave për sipërfaqe të dobëta poroze dhe të lëmuara, për të përmirësuar dhe barazuar porozitetin e sipërfaqeve të betonit, për të siguruar vrazhdësi të sipërfaqeve të lëmuara, si dhe për të arritur një lidhje më të mirë midis nënshtresës bazike dhe shtresës së re. Përdoret para suvatimit me llaç klasik ose mekanik, të gipsit, çimentos ose llaç të zgjatur ose gjatë ngjitjes me ngjitës në bazë çimentoje.

Food 1
Производ

Fugofil

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë rezistente ndaj ujit për fugim me bazë pimentoje. Përdoret për mbushjen e fugave tek pllakat qeramike, të mermerit, prej guri dhe betoni.

Food 1
Производ

Stirokol

Опис

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Plastifikues për beton dhe llaç. Përdoret në ndërtesa të larta për beton të pompuar dhe klasik. Përputhet me EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for formation of air micro-pores in concrete and cement mortar which makes it resistant to ice and salts.It is used for concreting of:airport runways, concrete road surfaces, curbs, drain channels, etc.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Kompleksing S

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar, for prevention of segregation and separation of water from concrete „concrete bleeding"

Food 1
Производ

Ingunit TS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Preparation of Sprayed concrete - Shotcrete for construction of primary lining in tunneling (wet shotcrete treatment), stabilization of slopes, mining etc; Preparation of sprayed reparation mortar used for reparation of concrete elements with curved and irregular forms, such as domes, etc.

Food 1
Производ

Usporuvac D2SH

Опис

Food 1
Производ

Intenzifikator

Опис

Grinding aid used for improving cement milling (grinding) with the effect of enhancing early strength development and increasing ultimate strength properties.

Food 1
Производ

Poromel U

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Mortar admixture with combined action – plasticiser and air entraining admixture. It is used for production of rendering compounds.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

Hidrofob Kristal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Admixture for concrete and mortar with double effect, construction of concrete with hydrophobic properties in contact with water or increased humidity forms crystals in the cracks and micro-pores of concrete in order to stop future water leaks and water content elimination. Corrosion inhibitor for steel reinforcement. In compliance with: EN 934-2: T9

Food 1
Производ

ADINGPOKS N

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Tiksotropen, trekomponent prajmer epoksid. Përdoret për lidhje konstruktive midis betonit të ri dhe të vjetër.

Food 1
Производ

REPARATUR GLET

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Përbërje për rrafshim të sipërfaqeve të riparuara të betonit, e prodhuar në bazë polimeri çimentoje.

Food 1
Производ

UBRZUVAÇ Ç (PËRSHPEJTUES C)

Image Të dhëna teknike
Опис

Përzierje përshpejtuese në bazë çimentoje. Përdoret për mbylljen e kalimit aktiv të ujit ose të lagështirës tek objektet nëntokësore të liqeneve akumuluese, të digave, rezervuareve, pishinave, tuneleve, tuneleve të minierave, bodrumeve, muret mbajtëse.

Food 1
Производ

Reparatur malter- F4

Image Të dhëna teknike
Опис

Suva çimento-polimerike për riparim të prerjeve me trashësi 1,0-2.0 cm, me kompensim të tkurrjes, i bërë me armaturë me PP-fije

Food 1
Производ

Reparatur penetrat

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Pre-coating (primer) used for improving the bond between old and new concrete or cement mortar. It acts as a stabiliser of the old and damaged cement surfaces. It is recommended for repair by using Reparatur Malter-F.

Food 1
Производ

Reparatur malter F1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Polymer-modified, fibre-reinforced, cement-based repair mortar used for repairing concrete and reinforced concrete elements. It has high compressive and tensile strength and excellent adhesion to concrete substrate. When applied, the thickness of one layer may not exceed 7mm.The diameter of the filler nozzle should not exceed:1mm

Food 1
Производ

Reparatur malter F2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Polymer-modified, fibre-reinforced, cement-based repair mortar used for repairing concrete and reinforced concrete elements. It has high compressive and tensile strength and excellent adhesion to concrete substrate. When applied, the thickness of one layer may not exceed 15mm.The diameter of the filler nozzle should not exceed: 2mm.

Food 1
Производ

Adingpoks akva prajmer

Image Të dhëna teknike
Опис

Pre-coating (primer) used for impregnation of concrete and cement mortar substrates in epoxy, methacrylate and water based coating systems. Also it is suitable for application on asphalt substrates.

Food 1
Производ

Adingpoks akva

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Three- component epoxy-modified cement mortar for reparation and surface protection of concrete and reinforced concrete structures.

Food 1
Производ

Adingpoks I

Image Të dhëna teknike
Опис

Low viscosity, two-component, solvent-free, epoxy resin grout for injecting cracks with thickness of 0.1 to 5.0 mm by using injection and grout pumps. It is used for injecting cracks in substrates of concrete, reinforced concrete, stone and cement mortar. It has high compressive strength and chemical and mechanical resistance. It is used for repairing massive concrete structures, reservoirs, bridge structures, silos, cooling towers, stone structures, etc.

Food 1
Производ

REPARATUR MALTER F4

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Llaç reparaturues në bazë polimerike dhe fibra, destinuar për sanimin e elementeve të betonit dhe betonit të armiruar. Posedon qëndrueshmëri të lartë ndaj presionit dhe tërheqjes dhe adezion të shkëlqyeshëm për bazat e betonit. Trashësia maksimale gjatë hedhjes së një shtrese është deri në 20mm. Madhësia maksimale e mbushjes: 4 mm.

Food 1
Производ

REPARATUR MALTER FS2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Llaç i gatshëm mbi bazë çimentoje polimerike për sanimin(meremetimin) e strukturave prej betoni dhe AB-strukturave. Është i destinuar për hedhje në përdorim me makinë nëpërmjet spërkatjes në shtresa deri në 1.5 cm të trasha. Përdoret për sanimin(meremetimin) e konstruksioneve AB me formë të çrregullt (oxhaqe, kulla ftohëse, silose të drithit, ura, objekte hidroteknike etj.), si dhe për sanimin e shpejtë të sipërfaqeve më të mëdha të betonit. Koha e nevojshme e punës 30-45 min.

Food 1
Производ

REPARATUR MALTER FS4

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Llaç i gatshëm mbi bazë çimentoje polimerike për sanimin(meremetimin) e strukturave prej betoni dhe AB-strukturave. Është i destinuar për hedhje në përdorim me makinë nëpërmjet spërkatjes në shtresa deri në 2 cm të trasha. Përdoret për sanimin(meremetimin) e konstruksioneve AB me formë të çrregullt (oxhaqe, kulla ftohëse, silose të drithit, ura, objekte hidroteknike etj.), si dhe për sanimin e shpejtë të sipërfaqeve më të mëdha të betonit. Koha e nevojshme e punës 30-45 min.

Food 1
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Image DoP - EN 1504-2
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

Hidromal elastifikator

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two component, semi-elastic waterproofing based on cement and polymer.

Food 1
Производ

Hidromal fleks 1K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Elastic waterproofing for parts of the buildings exposed to positive and negative hydrostatic pressure, for executing internal and external waterproofing of underground concrete structures, wall and floor waterproofing in basements, pools, technical and drinking water reservoirs, ducts, balconies, flat roofs terraces, toilettes, baths, kitchens and similar. Also it is used for waterproofing parts of buildings, where it can remain unprotected from atmospheric influences for longer period of time

Food 1
Производ

ADING SHIRIT BUTILI

Image Të dhëna teknike
Опис

Shirit vetëngjitës me filc poliesteri për ngjitjen e nyjeve kritike gjatë hidroizolimit.

Food 1
Производ

Hidromal

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Low viscosity, two component, solvent free epoxy primer. Primer in epoxy systems, used for substrates with porous structure.

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Image Broshura Adingfavorit
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë (gri)
Image Deklaratë për vetitë (i kuq)
Image Deklaratë për vetitë (i gjelbër)
Image Deklaratë për vetitë (i gjelbër i hapur)
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RF

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën rrëshire. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve të jashtme(fasadave). Si bazë përdoret Adingkolor-RF baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë akrilati. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të dyshemeve me sipërfaqe prej betoni në magazina, garazhe, sipërfaqe prodhuse, terrene rekreativo-sportive. Si bazë përdoret Adingmarker baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER P

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretësa. Përdoret për markimin e rrugëve, pistave të aeroporteve, si dhe për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve prej asfalti dhe betoni.

Food 1
Производ

DEKO BETON

Image Të dhëna teknike
Опис

Tretje reaktive, penetruese i cili kimikisht reagon me beton të ngurtësuar dhe krijon efekte dekorative të përhershme në ngjyrë të cilat ngjajnë si gur natyral. Përdoret për dekorim të sipërfaqeve të brendshme ose të jashtme të murit dhe të dyshemesë si dhe te elementet e rifabrikuara të betonit.

Food 1
Производ

Adingpoks 1BP

Image Të dhëna teknike
Image Karta standard
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Epoxy Coating used for protection and decoration of concrete floor surfaces in: warehouses, garages, parking lot levels, food industry, hospitals, schools, shopping malls.

Food 1
Производ

Adingpoks 1 UV

Image Të dhëna teknike
Опис

Two-component, low viscosity, transparent epoxy resin without solvents, used for impregnation and protection of concrete surfaces. Is used for protection of concrete surfaces exposed to physical-mechanical influences and chemical aggression, and for impregnation and improvement of the physical-mechanical properties of concrete. When mixing with quartz sand, epoxy decorative mortar with high physical-mechanical characteristics can be obtained, which can be used for decorative purposes.

Food 1
Производ

Adingstatik 1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two-component epoxy coating electrostatically conductive with a resistance value <106Ω. In compliance with EN 1504-2, method 5.1(C) Electrostatic and chemical resistant epoxy coating used for rooms where static electricity is generated, for the purpose of grounding electricity. Resistant in conditions of high chemical aggression. It is used in production halls for electronic equipment, computer centers, laboratories, operating rooms, electronic laboratories, production plants, warehouses etc.

Food 1
Производ

Adingstatik 2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Self leveling two-component electrostatically conductive epoxy system with resistance value <10⁶Ω. In compliance with EN 13813 SR B2.0 – AR0.5 – IR4. Electrostatically conductive self leveling epoxy system used for rooms where static electricity is generated, for the purpose of grounding electricity. Resistant in conditions of high chemical aggression. It is used in production halls for electronic equipment, computer centers, laboratories, operating rooms, electronic laboratories etc.

Food 1
Производ

Adingstatik SP

Image Të dhëna teknike
Опис

Two component electrically conductive primer on an epoxy-water base for electrostatic coatings and self levelling systems. Electrically conductive water-based epoxy primer used for grounding electricity in rooms where is generated static electricity. It is used as a primer for Adingstatik 1 and Adingstatik 2 systems.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Low viscosity, two component, solvent free epoxy primer. Primer in epoxy systems, used for substrates with porous structure.

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Image Broshura Adingfavorit
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë (gri)
Image Deklaratë për vetitë (i kuq)
Image Deklaratë për vetitë (i gjelbër)
Image Deklaratë për vetitë (i gjelbër i hapur)
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RF

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën rrëshire. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve të jashtme(fasadave). Si bazë përdoret Adingkolor-RF baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë akrilati. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të dyshemeve me sipërfaqe prej betoni në magazina, garazhe, sipërfaqe prodhuse, terrene rekreativo-sportive. Si bazë përdoret Adingmarker baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER P

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretësa. Përdoret për markimin e rrugëve, pistave të aeroporteve, si dhe për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve prej asfalti dhe betoni.

Food 1
Производ

DEKO BETON

Image Të dhëna teknike
Опис

Tretje reaktive, penetruese i cili kimikisht reagon me beton të ngurtësuar dhe krijon efekte dekorative të përhershme në ngjyrë të cilat ngjajnë si gur natyral. Përdoret për dekorim të sipërfaqeve të brendshme ose të jashtme të murit dhe të dyshemesë si dhe te elementet e rifabrikuara të betonit.

Food 1
Производ

Adingpoks 1BP

Image Të dhëna teknike
Image Karta standard
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Epoxy Coating used for protection and decoration of concrete floor surfaces in: warehouses, garages, parking lot levels, food industry, hospitals, schools, shopping malls.

Food 1
Производ

Adingpoks 1 UV

Image Të dhëna teknike
Опис

Two-component, low viscosity, transparent epoxy resin without solvents, used for impregnation and protection of concrete surfaces. Is used for protection of concrete surfaces exposed to physical-mechanical influences and chemical aggression, and for impregnation and improvement of the physical-mechanical properties of concrete. When mixing with quartz sand, epoxy decorative mortar with high physical-mechanical characteristics can be obtained, which can be used for decorative purposes.

Food 1
Производ

Adingstatik 1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two-component epoxy coating electrostatically conductive with a resistance value <106Ω. In compliance with EN 1504-2, method 5.1(C) Electrostatic and chemical resistant epoxy coating used for rooms where static electricity is generated, for the purpose of grounding electricity. Resistant in conditions of high chemical aggression. It is used in production halls for electronic equipment, computer centers, laboratories, operating rooms, electronic laboratories, production plants, warehouses etc.

Food 1
Производ

Adingstatik 2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Self leveling two-component electrostatically conductive epoxy system with resistance value <10⁶Ω. In compliance with EN 13813 SR B2.0 – AR0.5 – IR4. Electrostatically conductive self leveling epoxy system used for rooms where static electricity is generated, for the purpose of grounding electricity. Resistant in conditions of high chemical aggression. It is used in production halls for electronic equipment, computer centers, laboratories, operating rooms, electronic laboratories etc.

Food 1
Производ

Adingstatik SP

Image Të dhëna teknike
Опис

Two component electrically conductive primer on an epoxy-water base for electrostatic coatings and self levelling systems. Electrically conductive water-based epoxy primer used for grounding electricity in rooms where is generated static electricity. It is used as a primer for Adingstatik 1 and Adingstatik 2 systems.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Low viscosity, two component, solvent free epoxy primer. Primer in epoxy systems, used for substrates with porous structure.

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Image Broshura Adingfavorit
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë (gri)
Image Deklaratë për vetitë (i kuq)
Image Deklaratë për vetitë (i gjelbër)
Image Deklaratë për vetitë (i gjelbër i hapur)
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RF

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën rrëshire. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve të jashtme(fasadave). Si bazë përdoret Adingkolor-RF baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë akrilati. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të dyshemeve me sipërfaqe prej betoni në magazina, garazhe, sipërfaqe prodhuse, terrene rekreativo-sportive. Si bazë përdoret Adingmarker baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER P

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretësa. Përdoret për markimin e rrugëve, pistave të aeroporteve, si dhe për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve prej asfalti dhe betoni.

Food 1
Производ

DEKO BETON

Image Të dhëna teknike
Опис

Tretje reaktive, penetruese i cili kimikisht reagon me beton të ngurtësuar dhe krijon efekte dekorative të përhershme në ngjyrë të cilat ngjajnë si gur natyral. Përdoret për dekorim të sipërfaqeve të brendshme ose të jashtme të murit dhe të dyshemesë si dhe te elementet e rifabrikuara të betonit.

Food 1
Производ

Adingpoks 1BP

Image Të dhëna teknike
Image Karta standard
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Epoxy Coating used for protection and decoration of concrete floor surfaces in: warehouses, garages, parking lot levels, food industry, hospitals, schools, shopping malls.

Food 1
Производ

Adingpoks 1 UV

Image Të dhëna teknike
Опис

Two-component, low viscosity, transparent epoxy resin without solvents, used for impregnation and protection of concrete surfaces. Is used for protection of concrete surfaces exposed to physical-mechanical influences and chemical aggression, and for impregnation and improvement of the physical-mechanical properties of concrete. When mixing with quartz sand, epoxy decorative mortar with high physical-mechanical characteristics can be obtained, which can be used for decorative purposes.

Food 1
Производ

Adingstatik 1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Two-component epoxy coating electrostatically conductive with a resistance value <106Ω. In compliance with EN 1504-2, method 5.1(C) Electrostatic and chemical resistant epoxy coating used for rooms where static electricity is generated, for the purpose of grounding electricity. Resistant in conditions of high chemical aggression. It is used in production halls for electronic equipment, computer centers, laboratories, operating rooms, electronic laboratories, production plants, warehouses etc.

Food 1
Производ

Adingstatik 2

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Self leveling two-component electrostatically conductive epoxy system with resistance value <10⁶Ω. In compliance with EN 13813 SR B2.0 – AR0.5 – IR4. Electrostatically conductive self leveling epoxy system used for rooms where static electricity is generated, for the purpose of grounding electricity. Resistant in conditions of high chemical aggression. It is used in production halls for electronic equipment, computer centers, laboratories, operating rooms, electronic laboratories etc.

Food 1
Производ

Adingstatik SP

Image Të dhëna teknike
Опис

Two component electrically conductive primer on an epoxy-water base for electrostatic coatings and self levelling systems. Electrically conductive water-based epoxy primer used for grounding electricity in rooms where is generated static electricity. It is used as a primer for Adingstatik 1 and Adingstatik 2 systems.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Deklaratë për vetitë
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1