Statuti

Në bazë të autorizimit të dhënë me vendimin e Kuvendit të ADING AD SHKUP të datës 25.05.2006, Kuvendi mbikëqyrës i shoqatës e verifikoi tekstin e spastruar të Statutit të shoqatës i cili përmban:
- Statuti është miratuar nga Kuvendi më 01.03.2005.
- Vendim i Kuvendit për zmadhim të shumës themelore kapitale të mjeteve të shoqatës me ndryshim të dekretit nga 26.11.2005.
- Vendim i Kuvendit për ndarjen e aksioneve me ndryshimin e statutit të vitit 25.05.2006.

  Statuti i ADING formati PDF