Image

ИЗРАБОТКА НА БЕТОНСКИ БАЗЕНИ

Се почест е трендот на изработка на армирано бетонски базени за релаксација и рекреација. Па така, се изведуваат базени во различни големини и форми, отворени и покриени базени, со слатка или со солена вода, аква паркови, вештачки езера, фонтани. Широката пале...

Повеќе
Image

Подобрување на квалитетот на префабрикуваните бетонски елементи со примена на адитивите од АДИНГ

ПРЕПОРАКИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ПРЕФАБРИКУВАНИ БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - „ПБЕ“ (павер елементи, бекатонски плочки, бетонски коцки - термини кои најчесто се користат за овој тип на градежни елементи). Истите се подеденакво важни и за купувачите - како д...

Повеќе