Референци


БТБ Конфекција

icon Виница, Македонија

Вештачко езеро во Грмија

icon Приштина, Косово

Гасна електроцентрала „Електро Шари“

icon с. Требош, Тетово, Македонија

Актуелно


„Адинг донира од срце“

Сертификат за акредитација на Централна лабораторија Адинг (ЦЛА)

Презентација на Адинг во склоп на 16-тиот Меѓународен симпозиум на ДГКМ