Image

Врска помеѓу бетони со различни карактеристики

„Врска помеѓу бетони со различни карактеристики“ Никола Узунов, Горан Марковски (2019) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Зајакнување на ѕидарија со конструктивно префугирање

Зајакнување на ѕидарија со конструктивно префугирање Елена ДУМОВА-ЈОВАНОСКА, Сергеј ЧУРИЛОВ, Вероника ШЕНДОВА, Лидија КРСТЕВСКА, Бојан ДАМЧЕВСКИ, Диме ЈАНЧЕВ (2019)  Преземи ја публикацијата о...

Повеќе
Image

Properties of surface protection coatings for concrete based on acrylic and epoxy binders

Properties of surface protection coatings for concrete based on acrylic and epoxy binders Ivana Arangelovska, Nikola Uzunov (2018) Преземетe ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Aнализа на влијанието на перформансите на бетонот и врзните средства на врската стар-нов бетон /експериментални испитувања и светско искуство

Aнализа на влијанието на перформансите на бетонот и врзните средства на врската стар-нов бетон /експериментални испитувања и светско искуство Никола Узунов (2017) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Mechanical behaviour of masonry reinforced with ready-mix repointing mortar

Mechanical behaviour of masonry reinforced with ready-mix repointing mortar Bojan Damchevski, Sergey Churilov, Elena Dumova-Jovanoska (2017) Преземи публикација овде. ...

Повеќе
Image

Санација, репарација и заштита на армиранобетонските конструкции, во согласност со ЕN 1504

Санација, репарација и заштита на армиранобетонските конструкции, во согласност со ЕN 1504 Бојан Дамчевски (2015) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Современи материјали за конструктивно врзување /дефинирање, тестирање, перформанси и ускладеност со европскиот стандард EN 1504-4/

Современи материјали за конструктивно врзување /дефинирање, тестирање, перформанси и ускладеност со европскиот стандард EN 1504-4/  Никола Узунов (2015) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Нови трендови и достигнувања во областа на примената на адитивите за одржување на конзистенцијата на бетонот

Нови трендови и достигнувања во областа на примената на адитивите за одржување на конзистенцијата на бетонот Никола Узунов; Предраг Караманолевски (2011) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Kарбонизацијата како една од основните причини за оштетувања и деградација на армиранобетонските к-ции

Kарбонизацијата како една од основните причини за оштетувања и деградација на армиранобетонските к-ции Никола Узунов; Стеван Митревски (2011)   Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Reparation of dam at copper quarry and production facility “Bucim“ Radovis

Reparation of dam at copper quarry & production facility “Bucim“ Radovis, using specialized chemical materials ...

Повеќе
Image

Примена на бетон со В/Ц фактор < 0,45 при изградба на коловоз на автопат во Казахстан

Преземи публикација - Примена на бетон со В/Ц фактор < 0,45 при изградба на коловоз на автопат во Казахстан  Б.Дуковски, С.Смилевски, С.Миниќ ...

Повеќе