Image3 Авг 2013

Јавен повик за годишно собрание на акционери

Годишното собрание на акционери на Адинг АД Скопје ќе се одржи на 21мај 2013година со почеток во 14.00 часот во просториите на Адинг на ул.Новоселски пат бб.

Јавниот повик е достапеновде.

Во прилог се и предлог одлуките:

Предлог одлука за измена на статут

Предлог одлука за распределба на нето добивка

Предлог одлука за откуп на сопствени обични акции

Годишен извештај и ревизорски извештаи