Image8 Мај 2012

Годишно собрание на акционери на Адинг АД- 23 мај 2012 година

Годишното собрание на акционери на Адинг АД Скопје ќе се одржи на 23 мај 2012 година со почеток во 14.00 часот во просториите на Адинг на ул.Новоселски пат бб.

Материјалите за собранието (јавен повик, извештаи, предлог одлуки) се достапни на следните линкови:

Јавен повикИзбор на ревизорОткуп на акцииРаспределба на добивкаСостојба

Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори |

Консолидирани финансиски извештаи и извештај на независните ревизори