Image7 Авг 2013

Промени во составот на органи на управување на АДИНГ АД Скопје

На 23.05.2013 година Надзорниот одбор се конституира и на истата седница ги реизбра членовите на Управен одбор и избра уште еден нов член.
Новиот состав на органите на управување на АДИНГ АД Скопје е следниот: 
 
1. Дончев Благоја - Претседател на Управен Одбор, Генерален директор на друштвото
2. Филипоски Петре - Заменик претседател на Управен Одбор и  Заменик генерален директор
3. Петровски Зоран - член на Управен Одбор, Заменик генерален директор
4. Каратуков Дончо - член на Управен Одбор, Помошник генерален директор и Управител на поврзаното друштво ИНВЕСТ А ДООЕЛ.
5. Дончева-Рајатоска Вања - член на Управен Одбор и Управител на поврзаното друштво БИРО ПРОЕКТ ДОО
 
Надзорен одбор:
1. Мојсовски Благоја - Претседател на Надзорен Одбор
2. Гогова Весна - Заменик претседател и независен член
3. Белев Александар - член
4. Петровска Александра - член