Image26 Јул 2011

Соопштение за промени во Деловниот Систем Адинг

Почитувани соработници,

Со цел да Ви овозможиме непречена комуникација во работата со нашата компанија, Ве известуваме за одредени персонални и други промени во деловниот систем АДИНГ.

Во фирмата-ќерка ИНВЕСТ А на 21.07.2011 година е извршена промена на управителот т.е. законскиот застапник. На оваа функција е именуван помошник генералниот директор на „АДИНГ“ АД, г-дин Каратуков Дончо - дипл.инг.арх, до назначување на нов управител.
Се надеваме дека овие информации ќе ви бидат од полза во натамошната соработка.