Репаратур малтер Ф2

Репаратурен малтер на цементно полимерна основа и фибри, наменет за санација на бетонски и армиранобетонски елементи. Поседува висока јакост на притисок и затегнување, и одлична атхезија за бетонска подлога. Максималната дебелина на нанесување во еден слој е до 15mm. Максимална големина на полнило: 2mm.

Останати производи од оваа палета
Image
Репаратур пенетрат
Image
Репаратур малтер
Image
Репаратур малтер Ф1
Image
Репаратур малтер Ф4
Image
Репаратур глет
Image
Убрзувач Ч