Фасил В

Силиконско средство за површинска импрегнација на површини изведени од порозни материјали: бетон, малтер, бекатон плочи, камен, тула, керамиди, салонит плочи, фугирани површини. Исто така, може да се користи и за импрегнација на префабрикувани елементи и галантерија изработена од порозни материјали. Овој производ е достапен и како КОНЦЕНТРАТ ФАСИЛ В, производ кој растворен со вода се користи како ФАСИЛ В.

Останати производи од оваа палета