Хидроглет Ф

Смеса за израмнување (глетување) на фасадни, бетонски и малтерисани површини.

Останати производи од оваа палета