Image16 Jan 2014

ADING SHA Shkup morri A - licencën për përputhje me planin operativ

Më 13.01.2014 ADING morri A - licencën për përputhje me planin operativ që jepet nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikim Hapësinor e R. së Maqedonisë.

Marrja e A - licencës së integruar ekologjike është rezultat i perfeksionimit dhe modernizimit të prodhimtarisë, si dhe zbatimi i standardeve të rrepta ekologjike që janë në përputhje me standardet e Bashkimit e Evropian.

ADING është kompani maqedonase për prodhimtari të materialeve kimike për ndërtimtari, e themeluar në vitin 1969 dhe me përvojë 45 vjeçare me orientim eksportues në më tepër se 13 vende të botës. Duke qenë një kompani e dëshmuar për përgjegjësi shoqërore, një prej prioriteteve të udhëheqësisë është kujdesi për mjedis jetësor, që është inkorporuar në politikën kryesore të ADING.

Njoftimi për marrje të A licencës: këtu

A - licenca për përputhje me planin operativ: këtu