Detalet
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

ADINGPOKS K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Struk epoksid trekomponent mbi baza uji. Përdoret për mbushjen e fugave tel pllakat qeramike rezistente në ambiente agresive.

Food 1
Производ

FUGOFIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë rezistente ndaj ujit për fugim me bazë pimentoje. Përdoret për mbushjen e fugave tek pllakat qeramike, të mermerit, prej guri dhe betoni.

Food 1
Производ

HIDROMALL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

HIDROKOL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse me kualitet të lartë për ndërtim në bazë çimento polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në kushte të brendshme (kuzhina, korridore, sallone etj.)

Food 1
Производ

HIDROKOL S

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitës njëkomponent ujë mos lëshues në bazë çimentoje. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në banjat, pishinat, tarracave, shatrivanet.

Food 1
Производ

HIDROKOL SP

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent ne kualitet të lartë, ujë mos lëshuese në bazë çimento dhe polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave për qeramikë sipas principit plakë mbi plakë.

Food 1
Производ

HIDROKOL Z

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse për ndërtim njëkomponente ujëizoluse. Përdoret për vendosjen e elementave siporeks, elemente prej gaz beton dhe elemente nga materiale të tjera të lehta. Gjithashtu përdoret për ngjitjen e gipskarton pllakave në muret dhe dyshemet.

Food 1
Производ

STIROKOL P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent me kualitet të lartë në bazë çimento polimerie. Përdoret për punim të fasadave termike për ngjitje të pllakave prej Stiropor dhe Polistiren të ekstraduar si dhe gletë masë për rrafshim e të njëjtës.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Ngjitëse epokside dy komponent. Përdo-ret në ndërtimin për ngjitjen e materialeve të ndërtimit ku është e nevojshme atëhezion i lantë lartë dhe ngjitje të materialeve të ndërtimit të ndryshme.

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikues i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Përdoret në ndërtimet e larta për betone të pompuara dhe klasike.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDRONORMAL

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për ujë mos lëshim të llaçeve prej çimento.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Liquid admixture which enables formation of micro air pores in concrete and cement mortars. Provides to the concrete resistance to frost and salts. It is used for concreting dams, airfield runways, concrete pavements, kerbs, drain channels.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Intenzifikator

Image Të dhëna teknike
Опис

Suplement i dedikuar për përmirësim të shkallës së bluarjes te çimentot, me efekt të përmirësimit të zhvillimit të fortësive në faza të hershme, si dhe për rritje të karakteristikave të fortësive pëfundimtare

Food 1
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

ADINGPOKS K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Struk epoksid trekomponent mbi baza uji. Përdoret për mbushjen e fugave tel pllakat qeramike rezistente në ambiente agresive.

Food 1
Производ

FUGOFIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë rezistente ndaj ujit për fugim me bazë pimentoje. Përdoret për mbushjen e fugave tek pllakat qeramike, të mermerit, prej guri dhe betoni.

Food 1
Производ

HIDROMALL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

HIDROKOL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse me kualitet të lartë për ndërtim në bazë çimento polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në kushte të brendshme (kuzhina, korridore, sallone etj.)

Food 1
Производ

HIDROKOL S

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitës njëkomponent ujë mos lëshues në bazë çimentoje. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në banjat, pishinat, tarracave, shatrivanet.

Food 1
Производ

HIDROKOL SP

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent ne kualitet të lartë, ujë mos lëshuese në bazë çimento dhe polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave për qeramikë sipas principit plakë mbi plakë.

Food 1
Производ

HIDROKOL Z

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse për ndërtim njëkomponente ujëizoluse. Përdoret për vendosjen e elementave siporeks, elemente prej gaz beton dhe elemente nga materiale të tjera të lehta. Gjithashtu përdoret për ngjitjen e gipskarton pllakave në muret dhe dyshemet.

Food 1
Производ

STIROKOL P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent me kualitet të lartë në bazë çimento polimerie. Përdoret për punim të fasadave termike për ngjitje të pllakave prej Stiropor dhe Polistiren të ekstraduar si dhe gletë masë për rrafshim e të njëjtës.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Ngjitëse epokside dy komponent. Përdo-ret në ndërtimin për ngjitjen e materialeve të ndërtimit ku është e nevojshme atëhezion i lantë lartë dhe ngjitje të materialeve të ndërtimit të ndryshme.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR

Image Të dhëna teknike
Опис

Bojë gjysëmdisperze e përpunuar mbi bazën e disperzave ujor. Përdoret për përpunim final të mureve të brendëshme dh sipërfaqeve të tavaneve.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR F

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën të disperzave akrilate ujore. Përdoret për përpunimet dekoruse përfundimtare të sipërfaqeve (fasadave) të jashtme. Si bazë përdoret Adingkolor-F baza.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RB

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Bojë e prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretës. Përdoret për punë dekorative përfundimtare për sipërfaqet prej betoni, betona të armuar ose sipëfaqe të suvatuara tek pishinat e notit, shatrivaneve dhe pishinave për rruajtjen e peshkut.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RF

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën rrëshire. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve të jashtme(fasadave). Si bazë përdoret Adingkolor-RF baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë akrilati. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të dyshemeve me sipërfaqe prej betoni në magazina, garazhe, sipërfaqe prodhuse, terrene rekreativo-sportive. Si bazë përdoret Adingmarker baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER P

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretësa. Përdoret për markimin e rrugëve, pistave të aeroporteve, si dhe për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve prej asfalti dhe betoni.

Food 1
Производ

DEKO BETON

Image Të dhëna teknike
Опис

Tretje reaktive, penetruese i cili kimikisht reagon me beton të ngurtësuar dhe krijon efekte dekorative të përhershme në ngjyrë të cilat ngjajnë si gur natyral. Përdoret për dekorim të sipërfaqeve të brendshme ose të jashtme të murit dhe të dyshemesë si dhe te elementet e rifabrikuara të betonit.

Food 1
Производ

DEKOSIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Aplikim transparent me kualitet të lartë në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Përdoret për impregnim të mbrojtjes përfundimtare të sipërfaqeve të betonit me Deko beton, si dhe për sipërfaqe tjera të betonit, që të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Sipërfaqet e betonit të përpunuara me Deko stil, marrin nuanca më të errëta si dhe shkëlqim të vogël.

Food 1
Производ

ADINGFAS Z

Image Të dhëna teknike
Опис

LIaç dekorativ me strukturë valore. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Adingfas baza.

Food 1
Производ

HIDROFAS Z

Image Të dhëna teknike
Опис

Llaç dekorativ për struktur jo të rregulltë i përbërë mbi bazën e emulzioneve akrilate. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Hidrofas baza.

Food 1
Производ

PRAJMER V

Image Të dhëna teknike
Опис

Para-aplikim për lyerje të sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme para aplikimit të dekorimeve dhe aplikimeve mbrojtëse në bazë të disperzioneve të ujit, maltereve, përbërjeve për nivelim, ngjitëse dhe sisteme të dyshemesë. Përdoret në sipërfaqe nga betoni, asfalt malteri, gips-kartoni, guri, tulla, aplikimeve të vjetra e ngjashëm.

Food 1
Производ

Dekosil V

Image Të dhëna teknike
Опис

Product for impregnation, curing and protection of new and old concrete surfaces. It is used as a product for curing and protection of fresh concrete surfaces made of polished or stamped concrete, natural stone surfaces, concrete elements – concrete pipes, concrete paving elements, pavement curbs, old concrete surfaces, concrete slabs.

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikues i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Përdoret në ndërtimet e larta për betone të pompuara dhe klasike.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDRONORMAL

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për ujë mos lëshim të llaçeve prej çimento.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Liquid admixture which enables formation of micro air pores in concrete and cement mortars. Provides to the concrete resistance to frost and salts. It is used for concreting dams, airfield runways, concrete pavements, kerbs, drain channels.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Intenzifikator

Image Të dhëna teknike
Опис

Suplement i dedikuar për përmirësim të shkallës së bluarjes te çimentot, me efekt të përmirësimit të zhvillimit të fortësive në faza të hershme, si dhe për rritje të karakteristikave të fortësive pëfundimtare

Food 1
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

ADINGPOKS K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Struk epoksid trekomponent mbi baza uji. Përdoret për mbushjen e fugave tel pllakat qeramike rezistente në ambiente agresive.

Food 1
Производ

FUGOFIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë rezistente ndaj ujit për fugim me bazë pimentoje. Përdoret për mbushjen e fugave tek pllakat qeramike, të mermerit, prej guri dhe betoni.

Food 1
Производ

HIDROMALL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikues i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Përdoret në ndërtimet e larta për betone të pompuara dhe klasike.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDRONORMAL

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për ujë mos lëshim të llaçeve prej çimento.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Liquid admixture which enables formation of micro air pores in concrete and cement mortars. Provides to the concrete resistance to frost and salts. It is used for concreting dams, airfield runways, concrete pavements, kerbs, drain channels.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Intenzifikator

Image Të dhëna teknike
Опис

Suplement i dedikuar për përmirësim të shkallës së bluarjes te çimentot, me efekt të përmirësimit të zhvillimit të fortësive në faza të hershme, si dhe për rritje të karakteristikave të fortësive pëfundimtare

Food 1
Производ

HIDROMALL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikues i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Përdoret në ndërtimet e larta për betone të pompuara dhe klasike.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDRONORMAL

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për ujë mos lëshim të llaçeve prej çimento.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Liquid admixture which enables formation of micro air pores in concrete and cement mortars. Provides to the concrete resistance to frost and salts. It is used for concreting dams, airfield runways, concrete pavements, kerbs, drain channels.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Intenzifikator

Image Të dhëna teknike
Опис

Suplement i dedikuar për përmirësim të shkallës së bluarjes te çimentot, me efekt të përmirësimit të zhvillimit të fortësive në faza të hershme, si dhe për rritje të karakteristikave të fortësive pëfundimtare

Food 1
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

ADINGPOKS K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Struk epoksid trekomponent mbi baza uji. Përdoret për mbushjen e fugave tel pllakat qeramike rezistente në ambiente agresive.

Food 1
Производ

FUGOFIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë rezistente ndaj ujit për fugim me bazë pimentoje. Përdoret për mbushjen e fugave tek pllakat qeramike, të mermerit, prej guri dhe betoni.

Food 1
Производ

HIDROMALL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

ADINGPOKS TER

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Lyerje dykomponente në bazë katran epokside. Përdoret për mbrojtjen e konstrukcioneve prej betoni dhe metali, ujsjellsa, rezervuare për naftë dhe derivatet e naftës, rezervuare për propan-butan, rezervuare për ujë që hidhen, tanker, elektrocentrale, ambjente për tharjen e drurit, konstrukcione të groposura prej metali dhe betoni në ambiente agresive.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN E

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje dykomponente në bazë epokside. Përdoret për mbrojtje korozive të sipërfaqeve prej çeliku që janë nën agresionit kimik.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN BB

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Përbërje njëkomponente me ngjyrë në bazë akrilate. Përdoret për mbrojtje nga korrozioni të konstruksioneve të reja, të vjetra ose të riparuara nga betoni dhe beton me armaturë si që janë urat, depo të drithit, tunelet, muret mbështetëse, oxhaqet, elementet e fasadës.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN BR

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Aplikim antikorroziv me ngjyrë, për mbrojtje të sipërfaqeve nga betoni i prodhuar në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Rekomandohet tek konstruksionet të cilat janë të shfaqura ndaj ndikimeve atmosferike, akull, kripë, si dhe agresion i vogël kimik: ura nga betoni me armaturë, mure mbështetëse, fasada, objekte të limanit dhe ngjashëm.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGAKRIL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Struk njëkomponent elastic mbi baza akrile. Përdoret për mbushjen e fugave punuese, tek dyshemetë, elementeve montuese, bashkues midis mrureve dhe zdrugtarive.

Food 1
Производ

ADINGPOKS K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Struk epoksid trekomponent mbi baza uji. Përdoret për mbushjen e fugave tel pllakat qeramike rezistente në ambiente agresive.

Food 1
Производ

FUGOFIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë rezistente ndaj ujit për fugim me bazë pimentoje. Përdoret për mbushjen e fugave tek pllakat qeramike, të mermerit, prej guri dhe betoni.

Food 1
Производ

HIDROMALL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Производ

HIDROKOL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse me kualitet të lartë për ndërtim në bazë çimento polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në kushte të brendshme (kuzhina, korridore, sallone etj.)

Food 1
Производ

HIDROKOL S

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitës njëkomponent ujë mos lëshues në bazë çimentoje. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në banjat, pishinat, tarracave, shatrivanet.

Food 1
Производ

HIDROKOL SP

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent ne kualitet të lartë, ujë mos lëshuese në bazë çimento dhe polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave për qeramikë sipas principit plakë mbi plakë.

Food 1
Производ

HIDROKOL Z

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse për ndërtim njëkomponente ujëizoluse. Përdoret për vendosjen e elementave siporeks, elemente prej gaz beton dhe elemente nga materiale të tjera të lehta. Gjithashtu përdoret për ngjitjen e gipskarton pllakave në muret dhe dyshemet.

Food 1
Производ

STIROKOL P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent me kualitet të lartë në bazë çimento polimerie. Përdoret për punim të fasadave termike për ngjitje të pllakave prej Stiropor dhe Polistiren të ekstraduar si dhe gletë masë për rrafshim e të njëjtës.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Ngjitëse epokside dy komponent. Përdo-ret në ndërtimin për ngjitjen e materialeve të ndërtimit ku është e nevojshme atëhezion i lantë lartë dhe ngjitje të materialeve të ndërtimit të ndryshme.

Food 1
Detalet
Производ

FLUIDING

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikues i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Përdoret në ndërtimet e larta për betone të pompuara dhe klasike.

Food 1
Производ

FLUIDING M

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 1 deri 2 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Plastifikator i punuar në bazë sulfonat ligno. Përdoret në ndërtimet e larta për betonet e pompuara dhe klasike me transport përpara vendosjes prej 2 deri 3 orë.

Food 1
Производ

FLUIDING MS

Image Të dhëna teknike
Опис

Plastifikues ekonomik i prodhuar në bazë lignosulfonate. Përdoret për prodhim të betoneve klasike dhe të mbushura me pompa me transport para instalimit prej 1,5 deri më 2 orë.

Food 1
Производ

SUPERFLUID

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e sulfonat naftalinës. Mundëson arritjen e forces ekstreme të lartë fillestare dhe përfundimtare të betonit. Përdoret për betonra të derdhur me W/C faktor të zvogëluar, gjatë betonimit të prerjeve të dendura të armuara, betonra të pompuar.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat të naftalinës. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 60 deri në 120 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transporte, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e ligno sulfonat. Mundëson mbajtje të gjatë të konzistencës së betonit prej 120 deri në 180 minuta. Përdoret gjatë betoneve të pompuara dhe transport, betonimin e prerjeve të mëdha të betonit, për betone ku është i nevojshëm rivibrimi.

Food 1
Производ

SUPERFLUID T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Superplastifikues klasik në bazë polikarboliksatile i cili mundëson reduktim ekstrem të lartë të ujin në përzierjen e betonit. Përdoret për përgatitje të betoneve me karakteristika ekstreme të larta fillestare dhe përfundimtare, rezistencë të lartë mekanike dhe kimike, klasë të lartë të konsistencës dhe betone vetë-kompaktues.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21F

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për arritje të karakteristikave të larta të hershme të fortësisë, gjatë prodhimit të elementeve të para-fabrikuara të betonit (me ose pa përpunim termik), gjatë nevojës për lirim të shpejtë të elementeve të betonit nga kallëpi, bartësve shtypës e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21 EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M1M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile i dedikuar për ruajtje afatgjate të konsistencës dhe karakteristikat reologjike të betonit (deri 180 minuta). Përdoret për betone transportuese, betonim në temperatura të larta, betone të pompuara e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21MS EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Food 1
Производ

SUPERFLUID 21M EKO

Image Të dhëna teknike
Опис

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësi të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve transportuese (deri 120 min), betone me konsistencë të lartë dhe të përpunimit, betone të pompuara, betone vetë-kompaktues e të tj.

Food 1
Производ

ADINGPAVER

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues me ndikim kompleks, si plastifikues/shpejtues me aftësi për krijim të poreve mikro-ajrore. I bërë për përdorim tek betonet e lagura-tokësore (0- konsistencë), e ideal për përdorim në industrinë e elementeve të parafabrikuara të betonit, elemente në segmente për mure mbështetëse, elemente për shtrim me pllaka (paver elemente), pllaka për çati.

Food 1
Производ

HIDROZIM T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë e bërë në bazë të bashkimeve të nitrateve. Përdoret gjatë betonimit dhe lyerjes me malter në temperatura të ultë. (deri -20 о С)

Food 1
Производ

HIDROZIM FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për beton i përpunuar nga bashkime polimere-akrile dhe nitrate. Përdoret gjatë betonimit në temperatura të ultë (-20º C), e gjithashtu mundëson reduksion të ujit ( deri 20%) me çka fitohen karakteristika më të larta të betonit.

Food 1
Производ

HIDRONORMAL

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për ujë mos lëshim të llaçeve prej çimento.

Food 1
Производ

HIDROFOB T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

HIDROFOB 21

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për beton dhe malter për ndalim të absorbimit kapilar dhe formimit të sipërfaqeve që nuk e lëshojnë ujin. Tek elementet e parafabrikuara të betonit me sipërfaqe të ngjyrosura, Hidrofob – 21 paraqet edhe mjet universal për formim të impregnimit transparent që nuk lëshon ujë të sipërfaqeve me pore nga betoni, tulla, guri natyral etj.

Food 1
Производ

HIDROFOB FLUID

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Food 1
Производ

INGUNIT T

Image Të dhëna teknike
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT T EKO

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Pa alkaline shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e lagësht), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

INGUNIT P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes, së betoneve dhe laçrave. Përdoret për betone dhe llaçra të spërkatur (procedure e thatë), për tunele, stabilizimin e pjertësive.

Food 1
Производ

USPORUVAC D2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përshpejtimin e lidhjes së betonit. Përdoret për: betone transportuese në distance të mëdha, betonimin në temperature të larta, betonimin e prerjeve masive të betonit.

Food 1
Производ

POROÇINITEL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Liquid admixture which enables formation of micro air pores in concrete and cement mortars. Provides to the concrete resistance to frost and salts. It is used for concreting dams, airfield runways, concrete pavements, kerbs, drain channels.

Food 1
Производ

VRSKA U

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë për përmirësimin e ngjitshmërisë, elasticitetit dhe rezistencës ndaj ujit të përzierjeve të betonit dhe llaçit. Më shpesh përdoret gjatë riparimit të konstruksioneve betonike.

Food 1
Производ

Intenzifikator

Image Të dhëna teknike
Опис

Suplement i dedikuar për përmirësim të shkallës së bluarjes te çimentot, me efekt të përmirësimit të zhvillimit të fortësive në faza të hershme, si dhe për rritje të karakteristikave të fortësive pëfundimtare

Food 1
Производ

ADINGPOKS N

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Tiksotropen, trekomponent prajmer epoksid. Përdoret për lidhje konstruktive midis betonit të ri dhe të vjetër.

Food 1
Производ

REPARATUR GLET

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Përbërje për rrafshim të sipërfaqeve të riparuara të betonit, e prodhuar në bazë polimeri çimentoje.

Food 1
Производ

UBRZUVAÇ Ç (PËRSHPEJTUES C)

Image Të dhëna teknike
Опис

Përzierje përshpejtuese në bazë çimentoje. Përdoret për mbylljen e kalimit aktiv të ujit ose të lagështirës tek objektet nëntokësore të liqeneve akumuluese, të digave, rezervuareve, pishinave, tuneleve, tuneleve të minierave, bodrumeve, muret mbajtëse.

Food 1
Производ

Reparatur malter- F4

Image Të dhëna teknike
Опис

Suva çimento-polimerike për riparim të prerjeve me trashësi 1,0-2.0 cm, me kompensim të tkurrjes, i bërë me armaturë me PP-fije

Food 1
Производ

HIDROMALL

Image Të dhëna teknike
Опис

Masë e gatshme për kryerjen e hidroizolimit të ashpër me bazë pimentoje. Përdoret për hidroizolim të objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

HIDROMALL FLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Food 1
Производ

ADINGFLEKS

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Masë e gatëshme për kryerjen e hidroizolimit mbi bazë akrile. Përdoret për hidroizolimin e pishinave, ballkoneve, çative të rafshta, nyjeve sanitare, kuzhinave, lavanterive, elemente të groposura betonike.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Image Karta standarde
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Опис

Bazë e shëndoshë dhe e pastër është parakushti kryesor për arritjen e adhezionit të mirë. Si dhe te baza e re e betonit, përjashtimi i qumështit prej çimentos kryhet në mënyrë mekanike. Yndyrat dhe papastërtisë e depërtuara në bazën duhet të përjashtohen me detergjente dhe preparate për atë synim. Të gjitha dëmtimet e bazës duhet të jenë sanuar, duke

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1BP

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar të sipërfaqeve të dyshemeve të betonuara në depo, garazhe, vende-parkimi, reparte prodhuese në industrinë e ushqimit, spitale, laboratorë, shkolla, qendra tregtare dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1B

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar mbrojtës dhe dekorativ të sipërfaqeve të betonuara të mureve në depo, garazhe, vendeparkimi, reparte prodhuese, spitale, laboratorë, mbrojtje të mbështjellësve të tuneleve, rrjetit të gypave, rezervuarëve dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

PLAMMAL S

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Përzierje njëkomponente elastike pastoze. Përdoret për mbrojtje kundër zjarit të kabllove elektrike , përkatësishtë pengimi i zgjerimit të zjarit nëpërmjet kabllove elektrike dhe instalacioneve. Trashësia e thatë e lyerjes duhet të jetë 4 mm.

Food 1
Производ

PLAMMAL 3D

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Sistem për mbrojtje nga zjari të konstruksioneve prej çeliku. Sistemi përbëhet prej: Plammal-3D grund; Plammal-3D lyerje ekspanzive; Plammal-3D hark.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR

Image Të dhëna teknike
Опис

Bojë gjysëmdisperze e përpunuar mbi bazën e disperzave ujor. Përdoret për përpunim final të mureve të brendëshme dh sipërfaqeve të tavaneve.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR F

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën të disperzave akrilate ujore. Përdoret për përpunimet dekoruse përfundimtare të sipërfaqeve (fasadave) të jashtme. Si bazë përdoret Adingkolor-F baza.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RB

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Bojë e prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretës. Përdoret për punë dekorative përfundimtare për sipërfaqet prej betoni, betona të armuar ose sipëfaqe të suvatuara tek pishinat e notit, shatrivaneve dhe pishinave për rruajtjen e peshkut.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RF

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën rrëshire. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve të jashtme(fasadave). Si bazë përdoret Adingkolor-RF baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë akrilati. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të dyshemeve me sipërfaqe prej betoni në magazina, garazhe, sipërfaqe prodhuse, terrene rekreativo-sportive. Si bazë përdoret Adingmarker baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER P

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretësa. Përdoret për markimin e rrugëve, pistave të aeroporteve, si dhe për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve prej asfalti dhe betoni.

Food 1
Производ

DEKO BETON

Image Të dhëna teknike
Опис

Tretje reaktive, penetruese i cili kimikisht reagon me beton të ngurtësuar dhe krijon efekte dekorative të përhershme në ngjyrë të cilat ngjajnë si gur natyral. Përdoret për dekorim të sipërfaqeve të brendshme ose të jashtme të murit dhe të dyshemesë si dhe te elementet e rifabrikuara të betonit.

Food 1
Производ

DEKOSIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Aplikim transparent me kualitet të lartë në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Përdoret për impregnim të mbrojtjes përfundimtare të sipërfaqeve të betonit me Deko beton, si dhe për sipërfaqe tjera të betonit, që të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Sipërfaqet e betonit të përpunuara me Deko stil, marrin nuanca më të errëta si dhe shkëlqim të vogël.

Food 1
Производ

ADINGFAS Z

Image Të dhëna teknike
Опис

LIaç dekorativ me strukturë valore. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Adingfas baza.

Food 1
Производ

HIDROFAS Z

Image Të dhëna teknike
Опис

Llaç dekorativ për struktur jo të rregulltë i përbërë mbi bazën e emulzioneve akrilate. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Hidrofas baza.

Food 1
Производ

PRAJMER V

Image Të dhëna teknike
Опис

Para-aplikim për lyerje të sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme para aplikimit të dekorimeve dhe aplikimeve mbrojtëse në bazë të disperzioneve të ujit, maltereve, përbërjeve për nivelim, ngjitëse dhe sisteme të dyshemesë. Përdoret në sipërfaqe nga betoni, asfalt malteri, gips-kartoni, guri, tulla, aplikimeve të vjetra e ngjashëm.

Food 1
Производ

Dekosil V

Image Të dhëna teknike
Опис

Product for impregnation, curing and protection of new and old concrete surfaces. It is used as a product for curing and protection of fresh concrete surfaces made of polished or stamped concrete, natural stone surfaces, concrete elements – concrete pipes, concrete paving elements, pavement curbs, old concrete surfaces, concrete slabs.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Image Karta standarde
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Опис

Bazë e shëndoshë dhe e pastër është parakushti kryesor për arritjen e adhezionit të mirë. Si dhe te baza e re e betonit, përjashtimi i qumështit prej çimentos kryhet në mënyrë mekanike. Yndyrat dhe papastërtisë e depërtuara në bazën duhet të përjashtohen me detergjente dhe preparate për atë synim. Të gjitha dëmtimet e bazës duhet të jenë sanuar, duke

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1BP

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar të sipërfaqeve të dyshemeve të betonuara në depo, garazhe, vende-parkimi, reparte prodhuese në industrinë e ushqimit, spitale, laboratorë, shkolla, qendra tregtare dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1B

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar mbrojtës dhe dekorativ të sipërfaqeve të betonuara të mureve në depo, garazhe, vendeparkimi, reparte prodhuese, spitale, laboratorë, mbrojtje të mbështjellësve të tuneleve, rrjetit të gypave, rezervuarëve dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

PLAMMAL S

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Përzierje njëkomponente elastike pastoze. Përdoret për mbrojtje kundër zjarit të kabllove elektrike , përkatësishtë pengimi i zgjerimit të zjarit nëpërmjet kabllove elektrike dhe instalacioneve. Trashësia e thatë e lyerjes duhet të jetë 4 mm.

Food 1
Производ

PLAMMAL 3D

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Sistem për mbrojtje nga zjari të konstruksioneve prej çeliku. Sistemi përbëhet prej: Plammal-3D grund; Plammal-3D lyerje ekspanzive; Plammal-3D hark.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR

Image Të dhëna teknike
Опис

Bojë gjysëmdisperze e përpunuar mbi bazën e disperzave ujor. Përdoret për përpunim final të mureve të brendëshme dh sipërfaqeve të tavaneve.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR F

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën të disperzave akrilate ujore. Përdoret për përpunimet dekoruse përfundimtare të sipërfaqeve (fasadave) të jashtme. Si bazë përdoret Adingkolor-F baza.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RB

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Bojë e prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretës. Përdoret për punë dekorative përfundimtare për sipërfaqet prej betoni, betona të armuar ose sipëfaqe të suvatuara tek pishinat e notit, shatrivaneve dhe pishinave për rruajtjen e peshkut.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RF

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën rrëshire. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve të jashtme(fasadave). Si bazë përdoret Adingkolor-RF baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë akrilati. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të dyshemeve me sipërfaqe prej betoni në magazina, garazhe, sipërfaqe prodhuse, terrene rekreativo-sportive. Si bazë përdoret Adingmarker baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER P

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretësa. Përdoret për markimin e rrugëve, pistave të aeroporteve, si dhe për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve prej asfalti dhe betoni.

Food 1
Производ

DEKO BETON

Image Të dhëna teknike
Опис

Tretje reaktive, penetruese i cili kimikisht reagon me beton të ngurtësuar dhe krijon efekte dekorative të përhershme në ngjyrë të cilat ngjajnë si gur natyral. Përdoret për dekorim të sipërfaqeve të brendshme ose të jashtme të murit dhe të dyshemesë si dhe te elementet e rifabrikuara të betonit.

Food 1
Производ

DEKOSIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Aplikim transparent me kualitet të lartë në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Përdoret për impregnim të mbrojtjes përfundimtare të sipërfaqeve të betonit me Deko beton, si dhe për sipërfaqe tjera të betonit, që të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Sipërfaqet e betonit të përpunuara me Deko stil, marrin nuanca më të errëta si dhe shkëlqim të vogël.

Food 1
Производ

ADINGFAS Z

Image Të dhëna teknike
Опис

LIaç dekorativ me strukturë valore. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Adingfas baza.

Food 1
Производ

HIDROFAS Z

Image Të dhëna teknike
Опис

Llaç dekorativ për struktur jo të rregulltë i përbërë mbi bazën e emulzioneve akrilate. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Hidrofas baza.

Food 1
Производ

PRAJMER V

Image Të dhëna teknike
Опис

Para-aplikim për lyerje të sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme para aplikimit të dekorimeve dhe aplikimeve mbrojtëse në bazë të disperzioneve të ujit, maltereve, përbërjeve për nivelim, ngjitëse dhe sisteme të dyshemesë. Përdoret në sipërfaqe nga betoni, asfalt malteri, gips-kartoni, guri, tulla, aplikimeve të vjetra e ngjashëm.

Food 1
Производ

Dekosil V

Image Të dhëna teknike
Опис

Product for impregnation, curing and protection of new and old concrete surfaces. It is used as a product for curing and protection of fresh concrete surfaces made of polished or stamped concrete, natural stone surfaces, concrete elements – concrete pipes, concrete paving elements, pavement curbs, old concrete surfaces, concrete slabs.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Image Karta standarde
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Опис

Bazë e shëndoshë dhe e pastër është parakushti kryesor për arritjen e adhezionit të mirë. Si dhe te baza e re e betonit, përjashtimi i qumështit prej çimentos kryhet në mënyrë mekanike. Yndyrat dhe papastërtisë e depërtuara në bazën duhet të përjashtohen me detergjente dhe preparate për atë synim. Të gjitha dëmtimet e bazës duhet të jenë sanuar, duke

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1BP

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar të sipërfaqeve të dyshemeve të betonuara në depo, garazhe, vende-parkimi, reparte prodhuese në industrinë e ushqimit, spitale, laboratorë, shkolla, qendra tregtare dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1B

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar mbrojtës dhe dekorativ të sipërfaqeve të betonuara të mureve në depo, garazhe, vendeparkimi, reparte prodhuese, spitale, laboratorë, mbrojtje të mbështjellësve të tuneleve, rrjetit të gypave, rezervuarëve dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

PLAMMAL S

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Përzierje njëkomponente elastike pastoze. Përdoret për mbrojtje kundër zjarit të kabllove elektrike , përkatësishtë pengimi i zgjerimit të zjarit nëpërmjet kabllove elektrike dhe instalacioneve. Trashësia e thatë e lyerjes duhet të jetë 4 mm.

Food 1
Производ

PLAMMAL 3D

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Sistem për mbrojtje nga zjari të konstruksioneve prej çeliku. Sistemi përbëhet prej: Plammal-3D grund; Plammal-3D lyerje ekspanzive; Plammal-3D hark.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Image Karta standarde
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Опис

Bazë e shëndoshë dhe e pastër është parakushti kryesor për arritjen e adhezionit të mirë. Si dhe te baza e re e betonit, përjashtimi i qumështit prej çimentos kryhet në mënyrë mekanike. Yndyrat dhe papastërtisë e depërtuara në bazën duhet të përjashtohen me detergjente dhe preparate për atë synim. Të gjitha dëmtimet e bazës duhet të jenë sanuar, duke

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1BP

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar të sipërfaqeve të dyshemeve të betonuara në depo, garazhe, vende-parkimi, reparte prodhuese në industrinë e ushqimit, spitale, laboratorë, shkolla, qendra tregtare dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1B

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar mbrojtës dhe dekorativ të sipërfaqeve të betonuara të mureve në depo, garazhe, vendeparkimi, reparte prodhuese, spitale, laboratorë, mbrojtje të mbështjellësve të tuneleve, rrjetit të gypave, rezervuarëve dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

PLAMMAL S

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Përzierje njëkomponente elastike pastoze. Përdoret për mbrojtje kundër zjarit të kabllove elektrike , përkatësishtë pengimi i zgjerimit të zjarit nëpërmjet kabllove elektrike dhe instalacioneve. Trashësia e thatë e lyerjes duhet të jetë 4 mm.

Food 1
Производ

PLAMMAL 3D

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Sistem për mbrojtje nga zjari të konstruksioneve prej çeliku. Sistemi përbëhet prej: Plammal-3D grund; Plammal-3D lyerje ekspanzive; Plammal-3D hark.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Image Karta standarde
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Опис

Bazë e shëndoshë dhe e pastër është parakushti kryesor për arritjen e adhezionit të mirë. Si dhe te baza e re e betonit, përjashtimi i qumështit prej çimentos kryhet në mënyrë mekanike. Yndyrat dhe papastërtisë e depërtuara në bazën duhet të përjashtohen me detergjente dhe preparate për atë synim. Të gjitha dëmtimet e bazës duhet të jenë sanuar, duke

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1BP

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar të sipërfaqeve të dyshemeve të betonuara në depo, garazhe, vende-parkimi, reparte prodhuese në industrinë e ushqimit, spitale, laboratorë, shkolla, qendra tregtare dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1B

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar mbrojtës dhe dekorativ të sipërfaqeve të betonuara të mureve në depo, garazhe, vendeparkimi, reparte prodhuese, spitale, laboratorë, mbrojtje të mbështjellësve të tuneleve, rrjetit të gypave, rezervuarëve dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGPOKS TER

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Lyerje dykomponente në bazë katran epokside. Përdoret për mbrojtjen e konstrukcioneve prej betoni dhe metali, ujsjellsa, rezervuare për naftë dhe derivatet e naftës, rezervuare për propan-butan, rezervuare për ujë që hidhen, tanker, elektrocentrale, ambjente për tharjen e drurit, konstrukcione të groposura prej metali dhe betoni në ambiente agresive.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN E

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje dykomponente në bazë epokside. Përdoret për mbrojtje korozive të sipërfaqeve prej çeliku që janë nën agresionit kimik.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN BB

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Përbërje njëkomponente me ngjyrë në bazë akrilate. Përdoret për mbrojtje nga korrozioni të konstruksioneve të reja, të vjetra ose të riparuara nga betoni dhe beton me armaturë si që janë urat, depo të drithit, tunelet, muret mbështetëse, oxhaqet, elementet e fasadës.

Food 1
Производ

ANTIKOROZIN BR

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Aplikim antikorroziv me ngjyrë, për mbrojtje të sipërfaqeve nga betoni i prodhuar në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Rekomandohet tek konstruksionet të cilat janë të shfaqura ndaj ndikimeve atmosferike, akull, kripë, si dhe agresion i vogël kimik: ura nga betoni me armaturë, mure mbështetëse, fasada, objekte të limanit dhe ngjashëm.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Image Karta standarde
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Опис

Bazë e shëndoshë dhe e pastër është parakushti kryesor për arritjen e adhezionit të mirë. Si dhe te baza e re e betonit, përjashtimi i qumështit prej çimentos kryhet në mënyrë mekanike. Yndyrat dhe papastërtisë e depërtuara në bazën duhet të përjashtohen me detergjente dhe preparate për atë synim. Të gjitha dëmtimet e bazës duhet të jenë sanuar, duke

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1BP

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar të sipërfaqeve të dyshemeve të betonuara në depo, garazhe, vende-parkimi, reparte prodhuese në industrinë e ushqimit, spitale, laboratorë, shkolla, qendra tregtare dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1B

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar mbrojtës dhe dekorativ të sipërfaqeve të betonuara të mureve në depo, garazhe, vendeparkimi, reparte prodhuese, spitale, laboratorë, mbrojtje të mbështjellësve të tuneleve, rrjetit të gypave, rezervuarëve dhe ngjashëm.

Food 1
Detalet
Производ

ADINGPOKS 1PV

Image Të dhëna teknike
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje speciale për baza të lagështa çimentoje gjatë vendosjes së të gjitha sistemeve epokside.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 2

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Image Karta standarde
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës pa tretëspër shtresa dyshemeje vetspërkatëse.: - bashkohet me kuartz mbushës - për baza të lëmuara dhe antiklize - rezistencë e mire kimike - karakteristika të larta mekanike

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Food 1
Производ

ADINGSTATIK

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1P

Image Të dhëna teknike
Опис

Bazë e shëndoshë dhe e pastër është parakushti kryesor për arritjen e adhezionit të mirë. Si dhe te baza e re e betonit, përjashtimi i qumështit prej çimentos kryhet në mënyrë mekanike. Yndyrat dhe papastërtisë e depërtuara në bazën duhet të përjashtohen me detergjente dhe preparate për atë synim. Të gjitha dëmtimet e bazës duhet të jenë sanuar, duke

Food 1
Производ

ADINGFAVORIT

Image Të dhëna teknike
Опис

Sistem viskoz homogjen mbi baz→n e dyllrave akril. P→rdoret si dysheme sportive p→rfundimtare n→ sip→rfaqe betoni dhe asfalti. Sistemi p→rb→het prej: - baz→ adingfavorit - glet adingfavorit - adingfavorit ngjyrosje

Food 1
Производ

PODING K

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Shtesë monolite përfundimtare me d=3-5mm,i prodhuar në bazë çimentoje dhe mbushës kuarci. Përdoret tek dyshemet mekanikisht të ngarkuara nga të cilat kërkohet rezistencë e lartë abrasive, siç janë magazine, frigoriferë, parkingje, punëtori, autoservise, pompa benzine, heliodrome, elektrana. Prodhohet në ngjyrë të përhimët, të kuqe dhe gjëlbert.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1BP

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar të sipërfaqeve të dyshemeve të betonuara në depo, garazhe, vende-parkimi, reparte prodhuese në industrinë e ushqimit, spitale, laboratorë, shkolla, qendra tregtare dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1B

Image Të dhëna teknike
Опис

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar mbrojtës dhe dekorativ të sipërfaqeve të betonuara të mureve në depo, garazhe, vendeparkimi, reparte prodhuese, spitale, laboratorë, mbrojtje të mbështjellësve të tuneleve, rrjetit të gypave, rezervuarëve dhe ngjashëm.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR

Image Të dhëna teknike
Опис

Bojë gjysëmdisperze e përpunuar mbi bazën e disperzave ujor. Përdoret për përpunim final të mureve të brendëshme dh sipërfaqeve të tavaneve.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR F

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën të disperzave akrilate ujore. Përdoret për përpunimet dekoruse përfundimtare të sipërfaqeve (fasadave) të jashtme. Si bazë përdoret Adingkolor-F baza.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RB

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Bojë e prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretës. Përdoret për punë dekorative përfundimtare për sipërfaqet prej betoni, betona të armuar ose sipëfaqe të suvatuara tek pishinat e notit, shatrivaneve dhe pishinave për rruajtjen e peshkut.

Food 1
Производ

ADINGKOLOR RF

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Karta standarde
Опис

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën rrëshire. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve të jashtme(fasadave). Si bazë përdoret Adingkolor-RF baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë akrilati. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të dyshemeve me sipërfaqe prej betoni në magazina, garazhe, sipërfaqe prodhuse, terrene rekreativo-sportive. Si bazë përdoret Adingmarker baza.

Food 1
Производ

ADINGMARKER P

Image Të dhëna teknike
Image Karta standarde
Опис

Lyerës me kualitet të lartë i prodhuar në bazë rrëshirave sintetike dhe tretësa. Përdoret për markimin e rrugëve, pistave të aeroporteve, si dhe për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve prej asfalti dhe betoni.

Food 1
Производ

DEKO BETON

Image Të dhëna teknike
Опис

Tretje reaktive, penetruese i cili kimikisht reagon me beton të ngurtësuar dhe krijon efekte dekorative të përhershme në ngjyrë të cilat ngjajnë si gur natyral. Përdoret për dekorim të sipërfaqeve të brendshme ose të jashtme të murit dhe të dyshemesë si dhe te elementet e rifabrikuara të betonit.

Food 1
Производ

DEKOSIL

Image Të dhëna teknike
Опис

Aplikim transparent me kualitet të lartë në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Përdoret për impregnim të mbrojtjes përfundimtare të sipërfaqeve të betonit me Deko beton, si dhe për sipërfaqe tjera të betonit, që të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Sipërfaqet e betonit të përpunuara me Deko stil, marrin nuanca më të errëta si dhe shkëlqim të vogël.

Food 1
Производ

ADINGFAS Z

Image Të dhëna teknike
Опис

LIaç dekorativ me strukturë valore. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Adingfas baza.

Food 1
Производ

HIDROFAS Z

Image Të dhëna teknike
Опис

Llaç dekorativ për struktur jo të rregulltë i përbërë mbi bazën e emulzioneve akrilate. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Hidrofas baza.

Food 1
Производ

PRAJMER V

Image Të dhëna teknike
Опис

Para-aplikim për lyerje të sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme para aplikimit të dekorimeve dhe aplikimeve mbrojtëse në bazë të disperzioneve të ujit, maltereve, përbërjeve për nivelim, ngjitëse dhe sisteme të dyshemesë. Përdoret në sipërfaqe nga betoni, asfalt malteri, gips-kartoni, guri, tulla, aplikimeve të vjetra e ngjashëm.

Food 1
Производ

Dekosil V

Image Të dhëna teknike
Опис

Product for impregnation, curing and protection of new and old concrete surfaces. It is used as a product for curing and protection of fresh concrete surfaces made of polished or stamped concrete, natural stone surfaces, concrete elements – concrete pipes, concrete paving elements, pavement curbs, old concrete surfaces, concrete slabs.

Food 1
Detalet
Производ

HIDROKOL

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse me kualitet të lartë për ndërtim në bazë çimento polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në kushte të brendshme (kuzhina, korridore, sallone etj.)

Food 1
Производ

HIDROKOL S

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitës njëkomponent ujë mos lëshues në bazë çimentoje. Përdoret për ngjitje të pllakave prej qeramikë për dysheme dha mure në banjat, pishinat, tarracave, shatrivanet.

Food 1
Производ

HIDROKOL SP

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent ne kualitet të lartë, ujë mos lëshuese në bazë çimento dhe polimerie. Përdoret për ngjitje të pllakave për qeramikë sipas principit plakë mbi plakë.

Food 1
Производ

HIDROKOL Z

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse për ndërtim njëkomponente ujëizoluse. Përdoret për vendosjen e elementave siporeks, elemente prej gaz beton dhe elemente nga materiale të tjera të lehta. Gjithashtu përdoret për ngjitjen e gipskarton pllakave në muret dhe dyshemet.

Food 1
Производ

STIROKOL P

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Ngjitëse ndërtimore një komponent me kualitet të lartë në bazë çimento polimerie. Përdoret për punim të fasadave termike për ngjitje të pllakave prej Stiropor dhe Polistiren të ekstraduar si dhe gletë masë për rrafshim e të njëjtës.

Food 1
Производ

ADINGPOKS 1T

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Image Të dhëna teknike 2
Опис

Ngjitëse epokside dy komponent. Përdo-ret në ndërtimin për ngjitjen e materialeve të ndërtimit ku është e nevojshme atëhezion i lantë lartë dhe ngjitje të materialeve të ndërtimit të ndryshme.

Food 1
Производ

HIDROGLET V

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Përzierje për rafshim (gletim) të sipërfaqeve të brendëshme të bërë prej gips-karton pllaka.

Food 1
Производ

HIDROGLET F

Image Të dhëna teknike
Image Fleta e sigurisë
Опис

Përzierje për rafshim(gletim) të fasadave, sipërfaqe betoni dhe suvatimi.

Food 1
Производ

HIDROGLET P

Image