Udhëheqja

UDHËHEQJA ËSHTË E ORGANIZUAR SIPAS SISTEMIT DY-SHKALLOR
Udhëheqja realizohet nëpërmjet organeve të shoqërisë:
• Kuvend aksionistësh
• Këshill mbikëqyrës
• Këshill udhëheqës
Çdonjëri nga këto organe është krejtësisht i pavarur me ingerenca të përkufizuara rreptësisht. Anëtarësia në të është në pajtim me dispozitat ligjore që vlejnë në momentin.

Këshilli mbikëqyrës

Image

Belev Aleksandar

inxh. dipl. ndërt. CV

Kryetar i Këshillit mbikëqyrës

Image

Petrovska Aleksandra

inxh. ark. dipl. CV

Zëvendës kryetar i Këshillit mbikëqyrës

Image

Filiposki Filip 

inxh. dipl. pyjesh CV

Anëtar i pavarur i OJ

Image

M-r. Jankov Rade

dipl. në drejtësi CV

Anëtare e pavarur e Këshillit mbikëqyrës