Udhëheqja

UDHËHEQJA ËSHTË E ORGANIZUAR SIPAS SISTEMIT DY-SHKALLOR
Udhëheqja realizohet nëpërmjet organeve të shoqërisë:
• Kuvend aksionistësh
• Këshill mbikëqyrës
• Këshill udhëheqës
Çdonjëri nga këto organe është krejtësisht i pavarur me ingerenca të përkufizuara rreptësisht. Anëtarësia në të është në pajtim me dispozitat ligjore që vlejnë në momentin.

Këshilli udhëheqës

Image

Petrovski Zoran

inxh. ark. dipl. CV

Kryetar I Këshillit udhëheqës dhe Drejtor Gjeneral i shoqatës

Cekov Daniel

inxh. dipl. ndërt. CV

Zëvendës kryetar i Këshillit Udhëheqës dhe zëvendës i drejtorit gjeneral

Image
Donçeva Rajatoska Vanja

inxh. ark. dipl. CV

Anëtar i Këshillit udhëheqës dhe Ndihmës, Drejtor Gjeneral Biro Proekt, Dooel Shkup

Atanasovski Goran

ekonomist. dipl. CV

Anëtar i Këshillit udhëheqës dhe Ndihmës i drejtor ekzekutiv

Jancev Dime

inxh. dipl. tehn.  CV

Anëtar i Këshillit udhëheqës dhe Ndihmës i drejtor ekzekutiv