Kuvendi i aksionistëve

Në momentin nuk është mbledhur seanca e kuvendit.