Certifikate për kualitetin e prodhimeve

Image

Në pajtim me Ligjin për prodhime ndërtimtarie i shpallur në Gazetën Zyrtare të RM nr. 39/06, i cili është i harmonizuar me Direktivën nr. 89/106/EES të Këshillit evropian, si dhe me ndryshimin nr. 93/68/EES, shumica e prodhimeve të programit të ADING SHA Shkup kanë ES Certifikatë për kontroll të prodhimit në fabrikë, e me këtë edhe të drejtë në prodhimet e certifikuar të vendoset shenja
Me këto certifikatë vërtetohet që me kontroll të prodhimeve të fabrikës , prodhimet e certifikuara janë në pajtim me kërkesat e normave evropiane si në vijim:


ЕN 934-2:2009+А1:2012 Aditivë për beton, suva dhe përzierje injektimi

- Pjesa 2: Aditive për beton - Definicione, kërkesa, përputhshmëri, shënim dhe etiketim

ЕN 934-3:2009+А1:2012 Aditivë për beton, suva dhe përzierje injektimi

- Pjesa 3: Aditive për suva ndërtimi – Definicione, kërkesa, përputhshmëri, shënim dhe etiketim

EN 934-4:2009  Aditivë për beton, suva dhe përzierje injektimi

- Pjesa 4: Aditivë të përbërjes së injektimit për kabllot e paranderur – Definicione, kërkesa, përputhshmëri, shënim dhe etiketim

ЕN 934-5:2007 Aditivë për beton, suva dhe përzierje injektimi

- Pjesa 5: Aditive për beton të spërkatur -– Definicione, kërkesa, përputhshmëri, shënim dhe etiketim

Download certificate


EN 1504-2:2004 Prodhime dhe sisteme për mbrojtje dhe riparim të konstrukcioneve të betonit

- Pjesa 2: Sisteme për mbrojtje sipërfaqësore të betonit - Definicione, kërkesa, kontroll i cilësisë dhe vlerësim i përputhshmërisë.

ЕN 1504-3:2005 Prodhime dhe sisteme për mbrojtje dhe riparim të konstrukcioneve të betonit

- Pjesa 3: Riparime konstruktive dhe jo-konstruktive - Definicione, kërkesa, kontroll i cilësisë dhe vlerësim i përputhshmërisë

ЕN 1504-4:2004 Prodhime dhe sisteme për mbrojtje dhe meremetim të konstruksioneve të betonit 

- Pjesa 4: Ndërlidhje e konstruksioneve – Definicione, kërkesa, kontroll i cilësisë dhe vlerësim i përputhshmërisë

ЕN 1504-6:2004 Prodhime dhe sisteme për mbrojtje dhe meremetim të konstruksioneve të betonit 

- Pjesa 6: Ankorimi i shufrës së çelikut përforcues – Definicione, kërkesa, kontroll i cilësisë dhe vlerësim i përputhshmërisë

ЕN 1504-7:2004 Prodhime dhe sisteme për mbrojtje dhe meremetim të konstruksioneve të betonit 

- Pjesa 7: Mbrojtje nga korrozioni përforcues – Definicione, kërkesa, kontroll i cilësisë dhe vlerësim i përputhshmërisë

Download certificate


shenja mundëson plasman të papenguar të prodhimeve në tregun unik të vendeve anëtare të EFTA dhe Unionin Evropian.