Репаратур малтер Ф4

Репаратурен малтер на цементно полимерна основа и фибри, наменет за санација на бетонски и армиранобетонски елементи. Поседува висока јакост на притисок и затегнување, и одлична адхезија за бетонска подлога. Максималната дебелина при нанесување на еден слој е до 20mm. Максимална големина на полнило: 4mm.

Останати производи од оваа палета
Image
Репаратур пенетрат
Image
Репаратур малтер
Image
Репаратур малтер Ф1
Image
Репаратур малтер Ф2
Image
Репаратур глет
Image
Убрзувач Ч